HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 111

JPEG (Deze pagina), 951.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

j, N M, _, v_i;»;,;g,;.,.;.:.«.;i‘­<^"·._
109
noodig hobbon, zou ik ondor don last dor iinancioolo zorgon bo-
zwgkon. Doch do Hoor zogt: Wontol uwon wog op Mg, Ik zorg
voor u. En Hg hooft dat godaan door allo stormon hoon, tot op
don dag van hodon too. Ik hob ovonwol mot al dogonon, dio
mot ons modoarboidon, don stoun on do liofdo dor vriondon
noodig. Gg stount ons hot moost, wannoor gg ons dagolgks in
uwo gobodon godonkt. Wo hobbon in do laatsto maandon op bg-
zondoro wgzo do hulpo Gods mogon ondorvindon. Wo zoudon zokor
in don strijd zijn ondorgogaan, indion wg niot zoo krachtig do
nabghoid dos Hooron haddon ondorvondon on in onzon goost or-
varon, hoo Zgno gunst moor is dan allo oor bg monschon. Wg
L woton dat dozo gomoodstoostand oon vrucht is van do godurigo
, voorbodo onzor vriondon. En waar wg God dagolgks dankon voor
ȴ do vriondontrouw, dio wg moor dan ooit in do laatsto wokon
hobbon gozion, daar botuigon wg ook onzon innigon dank aan u,
goiiofdo broodors on zustors, dio mot ons blgft lgdon on
I strgdon. Woos daarvan vorzokord: do Hoor gooft ons do
W ovovvinning.
. Dit noomt ochtor niot wog, dat waar do Hooro God ons voor
moodolooshoid hooft bowaard, wg bg al do zorgon on mooiton
van do laatsto maandon ons zoor vorrnooid govoolon. Hoo gaarno
l, zoudon wg onkolo dagon rust gonioton. Doch wg durvon voor
’t oogonblik ons niot van Noorbosch to vorwgdoron, daar do
vgand nog altgd mot allo mogolgko listigo aanslagon als voor
onzo poorton blgft staan. En daarom bovolon wg ons bij vorniou­
wing aan in uwo voorbodo, opdat do Hooro God ons, mot allou
dio modoarboidon ondor do woozon, ook storko naar hot lichaam.
Woos or van vorzokord, monigo slapoloozo nacht is doorgobracht,
doch wannoor hot morgon was, gaf do Hoor woor niouwon mood,
on kracht om voort to gaan. ij
Z Don vriondon, dio ons zoo dringond vragon om toch hunno
· woozon, dio in grooto ollondo vorkooron, op to nomon, vorzookon
j. wg nog oon woinig goduld to hobbon. Wg zolf zoudon niots
liovor wonschon, dan dozo kindoron op Noorbosch to ontvangon,
doch wg kunnon oorst dan hiortoo ovorgaan, wannoor allo ondor-
, zook is afgoioopon. Indion or dan nog plaats is, zullon, woos or van L
E vorzokord, uwo kindoron waarvoor gg u zoovool mooito gooft, j
u hot oorst op Noorbosch oon toovluchtsoord vindon.
5 Hot vorblgdt mij, dat do goodo vriondon ons roods oonigo
j bostollingon hobbon gozondon op don Woozonalmanak, Schaar- j
on Wcmdlcalemdor on Almanak voor de Jeugd. Wo zion hior dui-
dolgk uit, dat do oudo liofdo voor do Woosinrichting on do-
gvor om voor dit dool workzaam to zgn, niot is vorflauwd. Wij
hopon, dat op dozo oorstolingon van bostollingon spoodig oon g
rijko oogst zal volgon. . g
Mot hot Ziokonhuis zgn wg zoovor gokomon, dat do pannon ëä
voor hot dak wordon aangovoord. Wo hopon nu spoodig mot do
bodokking klaar to kornon.
W g ontvingon do afgoloopon wook zoor vorblgdondo briovon van
onzo oud­woozon uit don omtrok van Orango City on ook zoor j