HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 110

JPEG (Deze pagina), 920.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

108
Overgenomen uit Het Oosten van Woensdag 30 Augustus:
In ons groote huisgezin bevinden zich op dit oogenblik nog
1028 kinderen en hieronder zgn er 323, waarvoor niets betaald
wordt, 40 waarvoor f 10 jaarlijks wordt bggedragen; 55 waarvoor
f 20, 59 waarvoor f 30, 32 waarvoor f40, 188 waarvoor f 50, 91
waarvoor f 60, 81 waarvoor f 70, 36 waarvoor f 80, 89 waarvoor
f 100, 4 waarvoor f 110, 28 waarvoor f 120, 1 waarvoor een
vrije gift van f 200 wordt gegeven en een ongelukkig meisje,
geheel wees, waarvoor jaarlijks als gift f 300 bijgedragen wordt.
Waar het onderhoud der weezen met alles, daaronder is begrepen
voedsel, kleeding, onderwijs, administratie enz. voor elk kind .
ons jaarlgks f 120 kost, kan ieder onzer vrienden zien, wat wg, i,
behalve voor den bouw der nieuwe huizen, aan giften behoeven i
en welk een zware taak, ook op financieel gebied, op onze
schouders rust. We hebben 30 jaren lang dag aan dag uit de ,
hand des Heeren geleefd. Allen zgn gevoed, gekleed en onderwezen _
. geworden en geen dag ontbrak het noodige, zonder dat wg een F
onzer vrienden ooit persoonlijk o1n eenige gift hebben gevraagd ·
of hen op een of andere wgze lastig zgn gevallen. Zeer dik­ Q,
wgls gebeurt het zelfs, dat de bgdragen, voor de verpleegde ,
weezen ons toegezegd, niet zgn uitbetaald, om reden, dat de i
diaconieen of armvoogdgen of particuliere personen, de laatsten
door overlijden, niet in staat waren aan hunne beloften te
voldoen.
Doch nog nimmer hebben wg een der weezen teruggezonden,
omdat men niet meer betaalde. De jaarlgksche bgdragen zgn
dan ook nooit als verpleeggelden beschouwd geworden, maar
altgd in onze boeken en gedrukte driemaandelgksche rapporten
onder de giften verantwoord.
In de laatste tgden is mg dikwgls de vraag gedaan of het ·
mogelijk zou zgn, dat op deze vvgze de Weesinrichting ook voor ‘
de toekomst, na mijn dood, zou kunnen blijven voortbestaan. Dan l·
antwoord ik hierop, zooals ik die vrienden ook heb gezegd, dat
ik het volste vertrouwen heb op Hem, die zich een Vader der
weezen noemt, dat waar Hg dertig jaren voor de ouderloozen i
heeft willen zorgen, en niet alleen aan voeding, kleeding enz. E
alles is ingekomen wat noodig was maar daarbij Neerbosch’ Wees ,
inrichting zulk eene groote uitgebreidheid heeft gekregen in ge- §
bouwen en andere bezittingen, Hg, de Heere God, de almachtige 1
is om dit ook voor de toekomst te doen en Hg voor Zgn eigen
werk zal zorgen. En nu mogen er vele bedenkingen tegen het
innemen van dit standpunt zgn in te brengen, men moge bergen
van bezw.aren voor mijne voeten kunnen werpen en mij het woord
,,onmogelgk" telkens bestormen, ik antwoord hierop, dat alle dingen
mogelijk zgn dengene, die gelooft, en waar dit laatste is een werk
Gods, Hij wel zal zorgen, dat er anderen in onze plaats treden,
wanneer de Heer ons oproept en onze taak voor deze aarde is
volbracht. Wanneer ik een jaar vooruit zou berekenen wat wg