HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 864.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

9
wordt na uitvoerige en ernstige bespreking met algemeene stem-
men het besluit genomen, dat de volgende verklaring, onder-
teekend door de aanwezige bestuursleden, door middel der pers
zal worden publiek gemaakt.
1. Het bestuur der vereeniging houdt elke maand te Neer-
bosch eene vergadering, waarin alles, wat op de Weesinrich-
ting betrekking heeft, besproken wordt.
2. Aan een der bestuursleden is de taak opgedragen, om de
twee maanden te Neerbosch met den administrateur der Wees-
inrichting alles na te gaan, wat de inkomsten en uitgaven der
Weesinrichting betreft.
Tal van jaren is dit geschied door den tegenwoordigen voor-
_ zitter; in de laatste jaren rust deze taak op den tegenwoordigen
' secretaris.
3. Al de goederen der Weesinrichting staan op den naam der
,,Vereeniging tot opneming en opvoeding van arme en verwaar-
loosde weezen in Nederland." De Statuten der vereeniging zijn
opgenomen in de Staatscourant van 27 januari 1870, Staats-
blad no. 23.
Op den dag van het jaarfeest der Weesinrichting wordt steeds
eene vergadering gehouden met de leden der vereeniging.
4. Een lid van het bestuur, daartoe meer dan de andere leden
in de mogelijkheid, stelt zich bij züne gedurig herhaalde bezoe-
ken aan de Weesinrichting telkens op de hoogte van alles wat
daar geschiedt.
In vroegere jaren geschiedde dit evenzeer, en wel door den
heer H. Duüs, in leven voorzitter der vereeniging, overleden in 1889.
5. Het is het bestuur niet onbekend, dat er ook in de Wees-
inrichting nog gebreken zijn aan te wijzen. Doch tevens kan
worden verklaard, dat steeds het doel wordt nagestreefd, de
noodige verbeteringen, zoo spoedig maar immer mogelijk aan
te brengen, waarom o. a. ook in de laatste jaren het helpend
personeel voortdurend vermeerderd is.
6. Daar de Weesinrichting al den tüd van haar bestaan, op
bepaalde dagen en uren, voor ieder toegankelijk was, hebben
duizenden bij duizenden zich door eigen aanschouwing en onder-
zoek, op de hoogte van den werkelüken toestand kunnen brengen.
. De openbaarheid is te Neerbosch nooit gevreesd.
7. Met blijdschap mag worden verklaard, dat honderden oud-
weezen, in hoogeren en lageren stand, door Woord en wandel .
een levend getuigenis zün voor den geest, waarin zü zün opgeleid.
8. Met erkentelijkheid wordt het feit vastgesteld, dat door een
opzettelijk onderzoek in den laatsten tüd van verschillende, aan
de Weesinrichting geheel vreemde zijden, de publieke opinie
genoegzaam is voorgelicht en daardoor gerustgesteld kan zijn.
9. De ondergeteekenden hebben, met het oog op al het boven-
staande, thans niets anders te doen dan uit te spreken; hun
volkomen vertrouwen zn, hunne oprechte hoogachting wor en
hunne groote erkentelijkheid aan den Directeur en Directrice der
Weesinrichting te Neerbosch waarbü zü de bede voegen, dat