HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 107

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

r______ X . ,. . ..,, . ~..l.;.~>.­».
` 105
er aan denken een weeshuis te bouwen. Maar evenmin waren
er toen kerken. Men vergaderde of in school of onder het ge-
boomte aan de rivier, meestal in het een of andere huis van
` een vriend. Avondmaal en Doop werden op andere wijze bedient
als nu gewoonlijk in de Christelüke kerken plaats vindt. De
predikers woonden niet in pastoriên en hadden geen vast trac-
tement. Dit alles behoorde tot den toestand, waarin men toen
leefde, het kon niet anders. De weezen en de weduwen, die er
toen waren, werden uit liefde in gezinnen opgenomen. Van
uitbesteding van arme weezen en weduwen in familien was in
den eersten apostolischen tijd evenmin sprake als van weeshuizen.
Nu zullen we ons over niets meer verblüden dan dat na achttien
eeuwen, waarin het Christendom zulke heerlüke overwinningen
', heeft behaald, en zooveel goeds tot stand is gekomen, ’t welk
q alleen een vrucht is van het kruis, er ook vele familiën zullen
j komen niet van de arme boertjes in Gelderland en Noord­Brabant,
’ want deze hebben genoeg te doen met hun eigen kinderen en
de opvoeding die ze dezen geven laat dikwerf zeer veel te
,, wensohen over, maar van onze gegoede burgers. Het is mij altijd
· merkwaardig waarom de voorstanders van verzorging van weezen
Q in ’t huisgezin er niet toe komen zelf een of twee van deze
i` ongelukkigen in eigen familie op te nemen. Wanneer het zulk
f een groote zegen is, waarom laat men dien dan alleen aan anderen
over. Ik ken van mijn lieve vrienden die een of meer weezen
alleen uit liefde tot den Heer in hun huis hebben verzorgd en
die waarlük in deze kinderen ruk gezegend worden. Laat hun
voorbeeld dan nagevolgd worden. Maar het stelsel van uitbeste-
ding, vooral van kinderen uit de steden op de dorpenacht ik
aan zeer groote bedenking onderhevig. Het is in dezen merk·
; waardig, dat in die gedeelten van ons land waar jaren achtereen
j weezen in huisgezinnen zijn uitbesteed het een groote büzonderheid ,
· is als de vroegere uitbesteden hier blijven wonen. Zoodra men
r { vrü is zoekt men de eerste gelegenheid de beste uit om naar
de vroegere woonplaats terug te keeren. En ook geen wonder.
Een jongen of meisje uit een stad wordt nooit, al verblijft hij
ook vüf, zes jaren op het platteland, een goede boerenarbeider,
zoomin als een boerenmeid. En verder brengen de arme weezen
in den regel het op de dorpen niet. .
, Wij herhalen wat we vroeger reeds dikwerf hebben geschreven:
We zijn volstrekt niet tegen het plaatsen van kinderen in een
familie, maar dan moet deze ten eerste Christelijk zün, in de
tweede plaats de pleegouders menschen zijn die uit liefde tot de *
- weezen de kinderen nemen en wat het voornaamste is, de gave
hebben om deze kinderen op te voeden. Wanneer men nu aan-
neemt, dat minstens 10 duizend protestantsche weezen (het getal
is zeker nog veel grooter) in de verschillende weeshuizen worden
verpleegd, waar vindt men dan in ons land genoegzaam familien - l
om dezen een goede plaats te bezorgen? Noemt men de wees-
huizen een noodzakelük kwaad, de verzorging in familien waar
geld en hebzucht de drijfveeren zgn om ouderlooze kinderen
·