HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 106

JPEG (Deze pagina), 842.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

104 `
NB. Bovenstaande wordt van harte beaamd door ondergetee­
kende, die 9 jaar als verpleegde op de inrichting was.
Jon. A. Gnnus. ‘
Slaakkade 42.
Overgenomen uit De Kleine Oouromt van 18 Augustus:
EEN MOEIELIJK VRAAGSTUK.
Wanneer de weezenverzorging noodig had nog ter sprake te
komen, heeft zeker het geschrgf en gepraat over de Weesinrich­ ',
ting te Neerbosch deze zaak heel wat verder gebracht. Of echter y
de ouderloozen door al dit rumoer, gewrgf en geschrgf veel nut §
zullen ontvangen, betwgfel ik zeer. Want wat is het geval, dat ‘
zich telkens, bg elke beweging voordoet en op elk gebied steeds
_ gezien wordt? Dat meestal de grootste schreeuwers de personen ,1,
zgn, die zich het minst de zaken aantrekken. De grootste ·
oorlogshelden vindt ge wanneer deze in den winter in den hoek {
van den haard zitten en hun pgpje rooken. Hoe het zgn moge: "
er is beweging. Ieder wil een woordje meespreken, natuurlijk Q'
elk weet het ’t best en het getal philanthropische heeren en da-
mes, mannen en vrouwen, zelfs jongens en meisjes, die allen
een juist oordeel meenen te kunnen vellen is zeer toegenomen.
De vraag zal echter zgn, wanneer straks de storm bedaart, en
deze is gelukkig al zeer afgenomen, of al die personen zich ooit
de moeite zullen geven en de opoffering getroosten, zich het
lot van een wees aan te trekken. ;
De zeven studenten in de geschiedenis van Klaasje Zevenster, ,
verzorgden nog ten minste een verlaten kind. Of allen te zamen, ‘
die nu zoo luid hun bazuin van liefde voor de ouderloozen heb- r {
ben geblazen het ooit zoo ver zullen brengen, daar twgfel ik
zeer aan. Onze tgd is rgk in groote woorden en in kleine daden.
Hoe het zgn moge, we hopen in dezen ook nog het beste en
raden allen aan, die zich nu vooraan in dit twistgeding hebben
gemengd, de woorden te lezen en te overdenken van onzen Hei-
land n.l.: Met welk oordeel gg oordeelt zult gg geoordeeld ,,
worden.
Wat ik echter zeer bejammer is dat in dezen rumoerigen tgd
op het gebied der weezenverzorging de vraag wordt gedaan:
,,Waar en hoe?" Wij weten wel, dat de gevoelens onder hen, -
die zich het lot van ouderloozen wenschen aan te trekken uit
elkander loopen en er niet weinigen zgn, die meenen, dat de
verzorging der weezen alleen in huisgezinnen of familiën moet
plaats vinden. In zooverre deze tot hen behooren die den Bijbel
als Gods Woord aanvaarden, wgst men er op dat in den Apostoli-
sehen tgd in de eerste Ohristengemeente geen weeshuizen be-
stonden. Nu, dit willen we gaarne toestemmen. Niemand kon