HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 105

JPEG (Deze pagina), 938.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

_-.,, _ _ ___ V __ , Y. = » ~·1;»>;= :­z«
103
1 eigen hemd, nog minder met dat van een ander behoeven af te
drogen, want er warenop Neerbosch wel handdoeken heel en schoon.
Slapen. Ik heb geen trid gekend in mün 8­jarig verblüf op
Neerbosch, dat ik er niet overheerlijk heb kunnen slapen, in een
net ledikant en heerlijk bed en dekens met verschooning, nooit
heb ik twee vreemden bh elkander zien liggen, wel twee broertjes
of twee zusjes en dan was het ledikant wel groot genoeg voor
drie (ik ben er dus geen 9 maanden geweest, zooals de heer
Van Houten, maar 8 jaar.)
Kastaydmg en tuchtigmg, zooals de heeren Van Deth en Van
Houten dat noemen in hun brochure, heb ik op Neerbosch nooit
gezien of gehad, gewone straf wel zooals een jongen moet heb-
ben, maar menig keer gewaarschuwd, heb ik in die 8 jaren maar
eens straf van münheer Van ’t Lindenhout gehad en nog dank
I ik hem er voor.
. Ja zelfs honderden oud­weezen vragen aan vader Van ’t Lin-
j denhout om raad en daad en meestal wordt art. 16 van het
Reglement ‘der inrichting in toepassing gebracht: ,,Indien wh
’l ons in de maatschappij gedragen naar behooren, dan vergeet
' _ vader Van ’t Lindenhout ons nooit." Neen, in een woord, ik had het op
j Neerbosch in allen deele niet beter kunnen hebben, want met groote
droefheid in mijn hart moest ik scheiden van Neerbosch om voor
> mijn eigen onderhoud te zorgen, en dat zullen hon derden oud­weezen
met mg willen getuigen, maar niet die ondankbare kinderen van den
{ zeekapitein Van Deth, die hebben zeker alles afzonderlijk gehad.
r En dat vader Van ’t Lindenhout nu in zulk een mooi en schoon
I huis woont, ,,door de weezen zelf gebouwd," dat gunnen wü,
‘ oud­weezen, hem van harte, dat heeft hg dubbel aan een wees
i verdiend, en dan daarbij die duizenden, wat was dan daar van
( geworden, zoo vader Van ’t Lindenhout het geloof niet had ont- ,
T vangen, dat God een Vader der weezen is en de Heere God hem
` er voor gebruiken wilde.
A lk noodig alle lezers van bedoelde brochure uit om mij te
ç ontbieden, dan zal ik uit eigen ervaring van mün 8­jarig ver-
: blijf als weesjongen (geen verwaarloosde weesjongen) getuigen
Q van die heerlüke stichting, waar ik ook na dien tijd zoo menig
" _ keer geweest en altrid even vaderlijk en moederlijk ontvangen ben.
9 Zoo zal ik u toonen dat alles groote leugens en wraakzucht is.
‘¥ Nu, Rotterdamsche burgers, zendt gerust uwe gaven naar 1
Neerbosch, opdat het getal weezen, dat de buitenwereld barm­
hartig afstaat, bij Van ’t Lindenhout een heerlijke plaats moge 1
innemen, maar dan zullen ze ondervinden, dat ze in Nederland ;
geen twee weesvaders vinden als te Neerbosch, zoo vol liefde i
en geduld, als vader Van ’t Lindenhout. · j
Ued. Redacteur, mrjn innigsten dank voor uw plaatsruimte ‘
l in uw geërd blad betuigende.
Uecl. Dw. Dn. “
NIAARTEN VAN DER Honvmï,
Ozcd-wees der Weesmriciztmg te Neerbosch.
Rotterdam, 19 Juni 1893. Jan van Loonslaan 49. g,
1
i .I
I "
1