HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 104

JPEG (Deze pagina), 744.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

102
niet te veel vergen en zeg u vriendelgk dank voor de plaatsing
in uwe courant.
R. H. SNOEK-Morvsnouwnn.
Gonrxenniu, Augustus 1893.
De ondergeteekende, mede alhier woonachtig, die ook 10 jaren
in de weesinrichting te Neerbosch is verpleegd, stemt in alles
hiermede in.
S. ADEMA.
Geachte Redcecteu r !
I
U verzoek ik beleefd eenige plaatsruimte in uw veelgelezen ·
blad om te getuigen tegen de grove onwaarheden in de brochure {
van de heeren Van Deth en Van Houten over de Weesinrichting _
. te Neerbosch. “
Lezers van die brochure, züt gij voldaan door die ongoddelijke `
leugens van dien ontslagen onderwijzer van Neerbosch en den .
vroegeren vijand van het diaconie­weeshuis te Amsterdam, ik
denk, dat u het vreeslük noemt. >
Nu, geen der betaalde dienaren, maar een der oudste weezen
van Neerbosch wil hier tegen enkele punten in de brochure {
getuigen. I
Voor circa 23 jaren stierven müne ouders te Pernis. Ik moest I
daarop naar Vlaardingen vertrekken. Toen werd er een plaatsje °
voor mij gevraagd door de weezenvrienden te Vlaardingen, i
bij den heer Van ’t Lindenhout en deze schreef spoedig te- g
rug, dat er nog een plaatsje was en ik maar moest gebracht ~
worden.
En nu kan ik geen punt in die brochure vinden, dat overeen- ,4
stemt met mijn opvoeding en verzorging, daarom is alles ook
leugentaal, want is er een weesjongen geweest, die overal bij j
was en alles onderzocht, dan was ik het; dus lang geen stille g
op Neerbosch, maar er moest degelijk een oog op mij gehouden '_
worden. =
Eenige punten uit die brochure uit ervaring: "
Over het eten. Ik heb al die jaren overvloed van goed eten en
drinken gehad, ja beter dan ik het soms nu heb door de werk-
loosheid en dan was ik als jongen wel eens jaloersch op het
heerlük eten van de onderwijzers en menig keer heb ik wel eens
een lekker broodje gehad van de heeren onderwüzers Korfker
en Kokmeijer, dus dan zal ook Van Houten er wel meer dan
genoeg aan gehad hebben en geen brood hebben behoeven te I
koopen.
Kleedizzg en zcctssc/zing. Van onder- tot bovenkleeding was alles
altijd heel en schoon, anders was het onze eigen schuld, soms
eer een stuk te veel dan te weinig. Nooit heb ik mij met mijn
I
· I
, I
H I