HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 103

JPEG (Deze pagina), 850.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

, __ . _ , I, . _. ·s.;_·,., .·,· ,=­.g,,,>
. 101
Overgenomen uit De Kleine Courant van 8 Augustus:
Uit de Nieuwe Gorinchemsehe Courant en uit het Rotterd.
Nieuuzsbl. nemen wg de volgende getuigenissen over van oud-
weezen:
Mtgjnheew
De ondergeteekende neemt de vrijheid u beleefd te verzoeken,
aan het volgende een plaatsje te willen inruimen in de Nieuue
Gor/inchemsche Courant.
In bijna alle oouranten werd in den laatsten tgd veel geschre-
Q ven over het weeshuis te Neerbosch en den Heer Van ’t Lin-
j denbout.
j Ook ik ben er zes jaar als wees verpleegd en acht mij ver-
j· plicht te verklaren, dat ik die jaren de gelukkigste van mijn le-
· , ven mag noemen. Ik kan volstrekt niet instemmen met den las-
ter die verbreid wordt. Onder anderen wordt er melding gemaakt
( van mishandeling door münheer Van ’t Lindenhout welke hü de wee-
., zen aandoet; maar dat is laster, daarvoor heeft de brave man veel
te veel geduld en liefde, om de weezen te mishandelen. Iedere
wees die dat durft zeggen is zeker vergeten met welk een op-
offering hij voor ons allen zorgde en hoe menigmaal wij op zgn
rug klommen en aan zün jas hingen; hoe hh en mevrouw met
ons te samen in een kring speelden en hoe bezorgd hü was
wanneer er een ziek was. Ik zelf heb geleden aan cholera; toen
ging hij zelf in geen twee dagen en nachten naar bed; tot dat
‘1 het grootste gevaar geweken was bleef hg aan mijn bed en
' wist niet wat hij doen zou om de pün te verzachten. Terstond
j waren er twee docters en ook wakers om bg mg te waken. Dit
bewijst dus ook dat Van Houten lastert wanneer hij zegt dat
j het nu zoo gemakkelijk is om kinderlükjes te verdonkere-
manen.
j Ook wordt er vermeld van den honger die daar wordt geleden.
j Ik moet verklaren dat ik hoop daarmee nooit in te stemmen.
' Het is waar, het eene luste ik wel liever dan het andere, maar I
als er voor ieder een potje apart gekookt moest worden, dan j
kwam men nooit klaar. Ik moet bekennen dat er onder mün
eigen kinderen ook wel eens een is die zegt: dat lust ik niet;
maar als zü niet ziek zijn, dan zeg ik: goed, om 4 uur zult ge .
het wel lusten, en ja, dan hebben ze honger en eten het graag ,
op. Zoo gaat het ook te Neerbosch en ik heb het daaraan te .;
danken dat ik nu alles lust. Verder hoop ik dat WU en onze
kinderen het altijd zoo mochten hebben als ik het daar gehad
heb en zou ik ook mün hoofd gerust kunnen neerleggen als ik
wist dat mijn kinderen daar verzorgd werden. F
Veel zou ik hier nog bg kunnen voegen, maar ik mag van u
ä