HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 102

JPEG (Deze pagina), 974.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

100 ï
bloedspuwing heeft gehad, is daar niet, wel een van 18 jaar en
deze is nu hersteld; een ander, dien de nimf ook gezien heeft,
is 15 jaar oud, nog zwak en lijdende aan de gevolgen van in-
fluenza. Wat de verzorging aangaat, die is opgedragen niet aan
een meisje van 14 jaar, maar aan drie edele zusters: Mej. L.
de Zwaan, Mej. Montezaan en Mej. Kwast, die als om strüd haar ,
liefde offeren aan de ongelukkigen. Toen de nimf kwam, was
zeker, omdat men eerstgenoemde zieke geen oogenblik alleen
wilde laten, aan een meisje van 14 jaar de taak opgedragen om
bij hem te blüven. Meiden hebben we in het Ziekenhuis niet en
daarom kunnen deze nooit gezegd hebben: Die jongen heeft de
tering. Het verdere gesprek laat ik voor de nimf, niemand in ’t
Ziekenhuis heeft het gehoord; alsmede den idioot, die zij in haar _’
verbeelding in een raam heeft zien zitten; mij is deze niet bekend. E
Dat zh, op onze werkplaasen komende, de jongens daar niet
stoeiende en zingende heeft gevonden, maar werkende, we nemen ’
haar niet kwalijk dat dit haar vreemd voorkwam. Iemand, die i
uit de wereld der lelien komt, moet dit vreemd vinden. Maar
. wh practische, prozaïsche menschen vinden dit zeer natuurlijk. ­ _
Dat mün vrouw deze heeft ontmoet, hiervan kan ze zich weinig i
herinneren. Dit echter is zeker, dat zij nooit zal gezegd hebben, t
dat er een diakones in ’t Ziekenhuis is met een wit mutsje op,
want die is er nog nimmer geweest. En wat de dam- en schaak- '
borden betreft, deze zijn wel op Neerbosch in de zalen. van de
gezonden, maar om aan zieken schaak- en damspelen te geven
is te dwaas zelfs om in iemands gedachten op te komen. Onze
zieken krijgen wat beters dan dit, doch tot nu toe hebben ze
heel weinig profijt gehad van de leliênwereld en hare bewoners
want nog niemand is gekomen, die een hunner tranen heeft
gedroogd. ig
Hoe door de nimf een hok gezien werd, waar brood in gebor- ‘
gen was, is mij het allergrootste raadsel; de plaatsen waar de ,
boterhammen gemaakt en het brood geborgen wordt, behooren ‘
tot de beste lokaliteiten van de Weesinrichting. Dat de weezen *
verdroogd brood zouden eten is een groote beschuldiging tegen I
de broodf`abriek en onze bakkers, die alle dagen versch brood Z
moeten bezorgen. Zü moeten deze zaak maar met de nimf uitma­ j
ken. De boter en het water met melk vragen we de edele '
bezoekster nog eens te komen zien, alsmede ons aan te
wüzen den weesvader, die haar heeft rondgeleid, daar tot nu
toe niemand van onze medearbeiders dezen titel heeft gedragen.
" Hoe het zijn moge, ik houd veel van menschen die waar zgn
en in de wereld der idealen dacht ik dat de waarheid koningin
was en dus houd ik het er voor, de goede nimf heeft gedroomd of
het water van den poel heeft haar belet helder te zien. Daarom,
schoone nimf uit de leliënwereld, vergeef ik u gaarne alles, en
daar uit mijn jeugd de lelie nog altüd als het ideaal müner
kinderlüke droomen voortleeft, waar ik gaarne aan denk en over
spreek, hoop ik, dat gg nog eenmaal in die schoone gestalte
voor mij moogt verschijnen, zooals ik u als kind heb gedroomd.