HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 100

JPEG (Deze pagina), 933.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

l
98 2
of wenkte bij haar te komen. En dan kroop ik onwillekeurig W
zachtkens van den hoogen wal, die dit water omgaf, naar be- ii
neden om des te meer in de nabüheid van deze voor mg zoo ·
betooverende bloem te zgn. Ik had gelezen van waternimfen en I
in mijn verbeelding zag ik deze zich onder de lelien verschuilen.
Ik tuurde dan of ik niet haar rein, blank gelaat, met het haar
golvende over de breede blanke schouders als een kleed der I
goden, kon ontdekken. Maar neen, ik tuurde lang en dikwerf, · ,
mijmerde en droomde, maar zag de nimfen niet. Mijn ouders F
vooral mijn moeder waaaschuwden mij, om niet te dicht aan zj
dezen pool te komen, die een bijna bodemloos moeras vormde,
want dan zou een man met een grooten haak achter mün beenen J
slaan en naar de diepte werd ik heengetrokken. En in mijn ver- ‘
beelding zag ik reeds den grooten haak, gewrongen in de dikke .
knuisten van den waterreus en uit waren mijn droomerijen, al
de nimfen veranderden in groote kikkers en zelfs de waterlelie ;
werd een vuile bloem. Of mijn moeder hieraan goed gedaan lg
heeft weet ik niet; dat zü het deed om mij vrees aan te jagen ,
` voor het water en dus uit liefde voor mij, om mij voor een -
groot ongeluk te bewaren, is zeker. Q
Onwaarheid spreken is nooit goed, maar liegen noch slechter. ` *
Op mijn verdere levensweg heb ik dikwerf nagedacht over `V
mijn kinderlüke droomen. Nu en dan dacht ik de nimfen te zien
van de waterlelien, doch zoodra ik meende ze ontdekt te heb- _
ben, verdwenen ze weder in het moeras en ternauwernood
bleef er een vuile waterbloem over, die nooit de borst van een ,
jeugdige schoone mocht versieren. Dat de nimfen uit de leliën-
wereld bestaan in die der materieele, zal niemand durven te
beweren. Maar ’t is toch schoon ze te denken, ze te zien, te
ontmoeten in de kinderlüke droornen en in de phantasie, die
zelfs den grijsaard nog bloemen strooit op zün vaak zoo door- ,
nig pad.
Echter had ik nooit gedacht iemand uit het gebied der lelien
op Neerbosch te ontmoeten. Maar er gebeuren in deze wereld
en vooral in de tegenwoordige dagen, wonderlüke dingen. `t Is
mij echter duidelük, dat deze nimf of nog niet ontwaakt was uit
haar slaap of aan haar wimpers nog te veel droppels van den
waterpoel hingen en daarom haar blik niet helder was. Ik heb
altijd gedacht dat de ideale wereld der geesten in reinheid en
waarheid de materieele moest voorbijstreven, doch dan zou zg
niet in die bloemenwereld hebben bekend gemaakt, wat zij nu
meent te hebben gezien. De lange landweg is bij ons niet bekend.
en daarom behoort die of tot het gebied van de nimfen in de
lelienwereld of, en dit willen we het liefst aannemen, de blik
is niet helder geweest. Wel is er een weg, 10 minuten lang,
die naar het schilderachtig gelegen kerkje van Neerbosch voert
en vandaar naar de Weesinrichting. In de ontvangkamer heeft
de nimf weinig gezien, alleen een paar levensgroote portretten
van den directeur en de directrice. De nimf, dorstende naar waar
heid, zooals ik ze gedroomd heb in mijn jeugd, had een onder-