HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 885.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

> 50 l
· Als ik er toen van groeide, dan valt dat terug op mijne opvoe­
ders, die ons gewoon gemaakt hadden aan ’t zien van ranselen en
’t ontvangen van een pak slaag, dat geen ltchmneltyk letsel kon ver-
oorzaken, volgens den heer B. v. d. Schuur, hoofdonderwijzer aan
de Weesinrichting, in de ,,N. B,. C.“ en ,,N. v. N." l
s Zeg mij eens, meester Van der Schuur! Zoudt ge soms willen, j *
dat alle weezen, die eens een grap uithalen, die eens een ongetogen _
woord spreken, die eens een knol of een wortel nemen, die eens j
U zich te goed doen aan appels, welke (toen ter tijd) lagen te rotten ( -
in mijnheer’s kelder en op zijn zolder, - zoudt ge willen, dat zij, it
die eens driftig werden, zóó geslagen, ja, zóó afgedekt werden, dat (
zij misvormde armen, kranke geesten, tering, of den dood (als het
niet anders kanl?) er bij opliepen?
Maar dat is geen lichamelijk letsel. Dat is alleen maar ,,onsclmrleZ@l:"
maken; bedoelt u ’t soms zoo ?
L Weet ge nog wel dat de lleiland zegt: ,,Wat ge aan de minsten
dezer kleinen gedaan hebt, dat hebt ge Mij gedaan!"
Ge zegt verder: ,,Die inlichtingen komen van hen, die verdwaald
zijn in het kamp, waar de leuze klinkt! {,,Oal0mnte.ï toujours !” r
oftewel: ,,Lastert maar raak, jongens !" Y j
_ Eilieve, Meester! zie toch eens naar uw eigen werk. Let op uw’
` oude school te St.­Anna-Parochie, waar men het eerst in ons land
l het bedehuis afstond om er socialistische redevoeringen in te houden.
‘ Hoevele sociaal­deinocraten hebt gy dáár gevormd?
j U bedoelt toch met dat ,,kamp" het ,,socialistische"?
i U hebt wind gezaaid! liet er op, meester. .. u oogst storml?
Begrijpt u dat niet? _ "
U spreekt ook al over personen, die door haat gedreven, die
( inlichtingen geven. Wie is het, die steeds gehaat en haat gekweekt
heeft?
Gij, gij, Barend van der Schuur! Gij zelf, en altoos Gm ll! .
Wie was het, ·die mij als ’t ware eene vervloeking mede gaf naar ‘
· Suriname, naar mijn geliefd geboorteland, naar ’t graf mijnèrlieve . __
goede ouders? Gij! a "
Gij waart het, die mij, bij mijn vertrek van Neerbosch, waar ik _ j
,_ toen ruim 3 maanden vertoefd had om mij te bekwamen, in Sep- W
` tember 1889, toen ik de betrekking aanvaardde als chef der druk- g
kerij van ’t Gouvernementswerk, toevoegde: ,,J`2g guatnaurde West,
maar ik gun je die betrelclcing niet!
Waren dat woorden voor een Christen?