HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 155

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

. j ' I
G ; l

. " 145 _ E
il
wenschelijk achten dien Raad kenbaar te maken. De Raad kan i ·
echter geen rekening en verantwoording van de regenten 'eischen `
p wegens wanbestuur of iets dergelijks Jaar in jaar uit, meest hun
· gansche leven, zitten die regenten op het kussen en mogen doen
en laten wat zij goedvinden, ook met de kapitalen, welke op het ·
_ Grootboek staan ingeschreven.
jj Die dus door de regenten wordt te kort gedaan of mishandelt
en zich in hooger beroep begeeft tot den grooten Diaconalen `
­B.aad, krijgt nul op het request. [
1 Die Raadf als hij antwoort, wat zelden gebeurt, zal u antwoorden,
" dat hij niet kan treden in het beheer der regenten, die aan Hem
V geen verantwoording schuldig zijn. Z
Breedvoeriger zal hierover gehandeld worden in eene aanstaande 4 .
K A brochure; want er zal nog heel wat geschreven moeten worden,
eer allen zullen overtuigd zijn, dat eene dubbele controle noodig . i
is, waar zóó veel geld op het Grootboek staat en vele tonnen ·
i gouds jaarlijks worden gecollecteerd en ontvangen voor liefdadige ‘ ]
doeleinden. Want eene zaak staat vast: zegt men de waarheid en .
compromiteert men daardoor sommige personen of vereenigingen, 5
is er geen dag- of weekblad te vinden, dat uw geschrijt wil op-
nemen. Zij zijn allen bang voor hunne broodwinning en zwijgen
daarom liever, al worden onze medemenschen dan ook nog zoo te
kort gedaan; men is dus verplicht brochures uit te geven, als
men aan zijne landgenooten eens wil rneêdeelen, hoe sommige
lieden handelen met hunne naasten. Zoo ging het zelfs met de
eerste brochure, welke ik uit wilde geven tegen Van ’t Lindenhout, ij
want ik kon geen uitgever vinden, totdat ik eindelijk bij de i
socialisten aanlandde, die bereidwillig het zaakje voor mij drukten. ,
n De lieve broeders in den Heere à la Van ’t Lindenhout schreeuw­ · Q
den toen wel erg, dat ik nu in eens socialist geworden was, omdat
de door mij geschreven letters door socialisten getypografeerd
werden, maar zij weten evengoed als ik, dat die bewering onwaar is. v ,
A') En nu heb ik het verbruid, overal in den lande, omdat ik en
,` ïj door de vorige en door deze brochure de belangen geraakt heb
van zoo velen. Een oprecht en eerlijk man zou na lezing dezer
brochure zeggen: ,,Wat een geluk, dat sommigen nog open oor
_; , »* en oog hebben voor de belangen der verdrukten, en dat zij den
moed hebben ons daarop te wijzen, opdat wij ’t zouden kunnen i
veranderen en verbeteren.“ Ja, gelukkig, er zijn er nog, die zoo
. spreken; maar, helaas! tot hiertoe waren die sterk in de min-
derheid. · "