HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 151

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

W .... A ·«eg,.;Ièg,§;.; .ï,«
. I
I
. · I
I
I
141 _
. I
al die bestuurders, regenten en directeuren­penningmeester nog heel
wat anders toevoegen dan: ,,Addergebroedsels, die de m"ug uitzuigt " I
en den kemel doorzwelgt. Ik zou ze met den vinger kunnen aan- _.
wijzen, die door allerlei intrigues diaken en eindelijk regent of I
directeur werden en na eenige jaren van hun armoedig bovenhuisje I
‘ naar eene kapitale woning verhuisden in de hoofdstraten en I
2‘~· { grachten, en te trotsch werden om` door hunne vroegere vrienden,
die hen naar boven hielpen, genaderd te worden. I
Ik zou meer dan een gesticht in ons land kunnen noemen, i
· waar dei directeur in een prachtig huis woont, midden in een I
te uitgestrekte bloemhof, met park en lanen, die equipage houden _I
I met talrijke bedienden, uitgezocht uit hen, om wierwille zij directeur, `
I" director, regent, president of wat dan ook werden.
Ik zou kunnen wijzen op een voor twee jaar nog arme dorps- ­ I,
onderwijzer, die nu, als directeur van een liefdadigheids gesticht
i op eenige afstand daarvan, (natuurlijk ter wille der atmosfeer en `
gebabbel en soms geschreeuw) een prachtige villa bewoond met I
18 kamers, rijk gestoffeerd, van wiens geld?
Neen, er is ook niet tot één toe, onder al die zoogenaamde
broeders in den Heere die icis voor niets doen. Het gaat den heeren
bestuurderen allen zeer wel, al lijden de aan hen toevertrouwde ·
panden ook honger. · ­
De publieke liefdadigheid heeft tienduizenden in den lande te ‘
I onderhouden, waarvoor millioenen jaarlijks met de beste be- 'I
doelingen worden uitgeven, en waarvan het leeuwendeel terecht Y
komt in de zakken van duizenden, die zich door den Heer geroepen _
achterz(?) de aan hun toevertrouwde panden te verplegen. Nemen
wij hier alleen de weesinrichting te Neerbosch. De zoogenaamde ver- ‘
‘ eeniging bestaat uit V. ’t Lindenhout, en negen familieleden en zeven
goede, lieve vrienden, broeders, bij voorkeur, te zamen 17 personen.
De bezittingen dier vereeniging bedragen te zamen reeds meer
dan twee millioen Nederlandsche guldens, zooals men uit de ver- I
. ' slagen en rekeningen des directeurs gemakkelijk kan opmaken, en
, l` nochtans heeft nog nimmer één der oud- of tegenwoordig ver-
pleegden een overjas bezeten, geen meisje dat er ooit op kon
bogen een mantel te bezitten. Zij allen hebben 30 jaar honger
geleden en wat ze te eten kregen was doorslecht. Nimmer kon I
'°#I"‘ er zich één op beroemen ooit één dag vacantie te hebben gehad,
zelfs niet in 10 of 15 jaar, terwijl zij dagelijks den weesvader I
en opzichters met epuipages, zien uitrijden. Hun uitgestrekte
slaapzalen veranderen, door het enorm groot aantal bedden, in
l
I