HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 143

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

. .4,A »‘`` " Z « ~ `
.` I r“­b‘E, Y ­. _ VL. V`,· " r ’ F '>y . lg . ly, ‘ _, ­ ' > . ' . .z>_ " ‘ nl gr ‘; ·` · ' 1. A . ` `
133 ` j i
Art. 346. 18 H.A. 79 Are, 40 c.A. bouw- en weiland. _
Art. 914. .5 ,, 13 ,, 10 ,, weiland. ,
Art. 1186. 23 ,, 11 ,, 54 ” bouwland, huizen, enz. ‘
47 H.A. 4 Are, 4 c.A.
Aangezien genoemde vereeniging uit slechts 17 personen bestaat V
g { en J. van ’t Lindenhout dus nog 1/17 van die laatste 47 H.A. kan A
` reclameeren, ingeval van liquidatie en zijn rantsoentje dus met 2 _
H.A., 76 Are, 47 c.A., waarmede de 47 H.A. verminderd, dan
komen wij tot eene globale landbezitting voor den vroeger armen
AZ weesvader van 26 H.A., 82 Are, 31 c.A. en voor de vereeniging,
verminderd met ’t deel van Van ’t Lindenhout, 44 H.A., 27 Are,
58 c.A., totaal 71 H.A., 9 Are. 89 c.A. .
Mij dunkt dat menige landeigenaar jaloersch moet worden op
zulk een door de liefdadigheid schatrijk geworden weesvader l!
De cijfers zijn officieel en kunnen dus niet geloochend worden. ”
Wij hebben dus alleen aan grond 711.000 vierk. meter en de bevolking i
van Neerbosch eens in ronde cijfers op 1000 personen berekend, dan 5
heeft ieder mensch en ieder kind 711 vierk. meter grond; of om er zich 3
‘ een duidelijker voorstelling van 'te geven kunnen wij aannemen, dat · X
een boerenarbeider een strook land heeft van honderd meter lengte
bij een breedte van zeven meter van het beste bouwland.
Ik verzeker u, lezer, dat zulk een boerenarbeider tot de geluk-
kigsten van zijn stand behoort; want wanneer hij daar een huisje jg
i opbouwt en met het overige gedeelte weet te woekeren en door ` °
een van zijn kinderen zijn eenigste koe langs ’s Heeren wegen laat
heujen, zooals zoovelen doen en er dan nog een paar biggetjes 'J
met een dozijn kippen op na houdt, welke laatsten toch meest ten " *
kosten van zijn buurman lev_en, dan gaat zoo’n boerenarbeider 1`{
onbezorgd den winter te gemoet. Maar even als het waar is dat i
iemand met 711 gld. al heel weinig uit kan richten, zooveel te V‘
meer kan men naar evenredigheid doen door coöperatie van duizend B
_ zulke deelen of met 711 duizend gulden. T
‘ lf ) Zoo kon Neerbosch, bij een wijs bestuur, van zichzelf bestaan I
‘ en behoefde de liefdadigheid niet meer te hulp te roepen. De v
winsten nu, welke worden afgeworpen door de verschillende werk- ` ’
‘ plaatsen en die volgens Van ’t Lindenhout’s laatste verslag, alleen 1
~ voor de drukkerij 20.000 gld. voor het afgeloopen jaar bedroeg,
[ 0* behoeven wij eigenlijk hier niet te berekenen, want al die winsten l
zijn maar üctief of reclame. ,
Maar omdat wij nu toch met cijfers bezig zijn, willen we nog p