HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 142

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

i { ‘ ` 132
acht honderd vier en zestig gulden of ruim negen en veertig cents
J per dag en per jongen; waarvan dus buiten de voeding nog wel
wat overblijft voor een fatsoenlijke kleeding en zelfs voor een
winterjas en parapluie; want een partij van duizend kinderen zijn
zeer goed te voeden voor 25 cents per dag en per hoofd.
Zietdaar een weeshuis, dat per jaar een minimum van honderd
rij] knappe volleerde ambachtslieden aan de groote maatschappij ver- · Q
strekt, waarbij het bestuur nog geld heeft overgehouden, zonder
n de liefdadigheid ter hulp te moeten roepen. Natuurlijk alleen van
die 200 ambachtsjongens.
Wanneer wij nu bovendien nog aannemen, hetgeen met Neerbosch J
if werkelijk het geval is, dat dat weeshuis aan bouwgronden, eigen-
dommen en uitgezette kapitalen, voortspruitende uit erfenissen,
legaten, als anderzins bezit en er op die bouwgronden meer eten
groeit, dan de duizend verpleegden kunnen verorberen en er boven-
_ dien nog weilanden genoeg overblijven om voor 48 koeien, 7 paarden
,, en 1 veulen, plus 20 varkens en een paar honderd kippen (opgaven
van Van ’t Lindenhout zelve, laatste jaarverslag) voedsel te vinden,
en bijgevolg geen gebrek aan melk, boter en eieren (dat laatste .
artikeltje voor de zieken) kan zijn en desnoods nog wel een beetje
kaas ook kon gemaakt worden, dan blijkt, dat slechts voor huis-
vesting en kleeding nog moet gezorgd worden, en er dus een aardig
kapitaaltje jaarlijks moet overblijven, al wordt de liefdadigheid niet
te hulp geroepen.
En, zal menige lezer vragen, heeft de weesinrichting te Neer-
bosch dan werkelijk zooveel bezittingen?
.*j;f” Waarde lezer, ik zal u zoo duidelijk mogelijk voorlezen en
slechts copieeren, wat de officieele acten van het kadaster te
Nijmegen daarvan opgeven, welke hier naast mij liggen. Allereerst
wat bij het kadaster staat beschreven als in eigendom toebehoo-
rende aan J. van ’t Lindenhout, Catharina en Albertha van ’t
Lindenhout. ‘ `
Art. 729. Drie perceelen, waaronder een vischwater. _·’ W
Art. 1056. Twaalf perceelen.
Art. 1021. 5 H.A., 20 Are, 50 c.A. weiland, samen 24 H.A., .
5 Are en 84 c.A., buiten eigendommen aan huizen, meubels en _
hêä eiïecten. _ « ··ï*
En nu de Vereeniging tot opneming en opvoeding voor verwaar-
loosde Weezen, bestaande uit J. van ’t Lindenhout en zestien
andere personen.

uit