HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 136

JPEG (Deze pagina), 937.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

126
nu althans een beslist antwoord van dr. Post in zake Neerbosch
verwachten. En waaruit blijkt nu die beslistheid van dr. Post in
zake Neerbosch? In het debiteeren van grove onwaarheden, in het
verklaren, dat het nog veel tijd zal vorderen om met zijn rapport
4 gereed te komen, (wat hij n.b. best in 24 uur at kon, als hij beh
de waarheid zich wilde bepalen) en verder uit eenige herhalingen
uit zijn vroeger rapport en algemeenheden, waar niemand een K ‘t
begin of een eind aan kan vinden. Hü verklaart verder, dat vroeger g
en ook nu nog zijne inzichten niet bepaald gunstig waren, hoewel (l) "` j
hem gebleken is dat verbeteringen noodig zijn. .,
· Verder verklaart hij (geheel en al in strijd met zijn vorig rap- ·
port), dat hij bij vroegere bezoeken slechts in aanraking kwam (
met de patiënten in het ziekenhuisje te Neerbosch. ““ L"
Eilieve, dr. Post, kon dr. De Blécourt, de geneesheer van het J e
` gesticht, die voor zijne dagelijksche bezoeken duizend gulden per
jaar ontvangt, die 10 a 12, soms wel 15 zieken dan niet behan­ V
delen ? (Volgens vele verslagen des directeurs waren er zelden meer
dan 8 zieken.) Komt een inspecteur van het Geneeskundig Staats- t
1 toezicht dan een groot gesticht bezoeken, alleen om de lijdende l
patienten te bezien ‘? Heeft hij met de inrichting van zoovele ge-
Y bouwen en de behandeling en verpleging der gezonden dan niets {
j. te maken `?
1 En nu werden er plotseling op militaire wijze geneeskundige l
f visitaties gehouden ! Door wien, dr. Prost ? Niet door den geneesheer `
van het gesticht, dr. De Blécourt, die dat niet kan en ook niet ·
zal doen, daar bij lang niet alle dagen in de inrichting komt, en
. dan dikwijls nog zoo haastig, dat sommige zieken geheel vergeten
V worden en soms sterven, zonder door den dokter bezocht of be-
handeld te zijn geweest.
Mijne brochure heeft u dat reeds lang geleden (twee maanden)
gezegd en niemand heeft dat nog weersproken, Ja zelfs nog niet
éen enkel feit, in die brochure genoemd, is weersproken. Wel is
bij herhaling gevraagd: ,,Wie is toch die Van Deth; waar komt
; hij vandaan; wat heeft hij alzoo uitgevoerd in zijn 5(Sjarig leven; `
heeft hij ook al weezen verzorgd ?" enz. enz. Ja, die Van Deth t _ I
heeft zijne eigene acht kinderen verzorgd, maar bovendien nog 128 ~ A ,
weezen. Echte weezen, dr. Post, geen halve weezen, zooals de
Neerbosch­verpleegden, waaronder nog geen 20 pCt. heele weezen
zijn! En aan die 128 weezen zou men_vandaag nog geen kwaad
woord van Van Deth mogen zeggen, of men kon wel eens in een ’°" nl
onaangenamen toestand geraken. Dat bewijst hee Van Deth voor I
l
ll '