HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 133

JPEG (Deze pagina), 952.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

, l,_V { ,VW_w__w,gM,_,wgA;,§,,,,·
at l ·
_ 123
Indien het den ondergeteekende vergund is, om een individueel ,j
oordeel in deze uit te spreken, dan is het dit: dat in deze de
goedheid de wijsheid bedroog, zooals blijkt uit een veel te ruime A
toegeeilijkheid in de opneming van weezen. ­
‘ , Zonder twijfel zijn er vele toestanden, die verbeterd kunnen,
i l` zullen en moeten worden. Bij die gebreken, waarbij de overvulling
eene eerste plaats bekleedt, zal de ondergeteekende thans niet I
stilstaan. Hij kan dit thans bezwaarlijk doen, om reden het gansche
M. onderzoek nog niet is afgeloopen. Toch meent hij deze geruststel- · j
h ‘ü lende berichten reeds ter kennisse van familie en betrekkingen der
j r verpleegden te moeten brengen. Dat reeds verbeterd wordt, moge
hieruit blijken, dat vóór maanden werd aangevangen met den bouw g
g van een nieuw ziekenhuis, waarvan de bouw nu gevorderd is tot
l de eerste verdieping. Dit gebouw heeft eene breedte van 42 meter
V j en een diepte van 20 meter. Moge dit spoedig gereed zijn, dan
l zal ook hierdoor een der bestaande minder goede toestanden ver-
j beterd zijn.
i Zich overtuigd houdende, dat bovenstaande bij enkelen mogelijk C
aanleiding zal geven tot een twistgeschrijf, zoo meent onderge­
teekende nu reeds de verzekering te moeten geven, dat hij zich
zal onthouden van repliek en hij zich voorstelt, om de wenschelijk
geoordeelde verbeteringen aan de bevoegde autoriteiten mede te Y
_ deelen.
De geneeskundige Adjunct­Inspecteur
van Gelderland en Utrecht,
Dr. A. E. Posur.
_ Arnhem., 29 Juni 1893.
Die Dr. Post laat in zijn schrijven vooropgaan, dat hij vroeger
, · meermalen de inrichting heeft bezocht.
G L ` In ,,Het Oosten" van 8 Maart jl. verklaart echter de heer Van
. " ’t Lindenhout, dat nooit iemand van het geneeskundig staatstoe-
l zicht zijn inrichting heeft bezocht, en zegt verder dat zulks ook
. maar gelukkig is; want dat anders bijna de helft der kinderen
M, zouden moeten zijn weggezonden, wegens te kleine lokalen voor ,
”` school- en slaapplaatsen.
` Wie spreekt nu de waarheid; de adjunct­inspecteur of de
j weesvader P .
I Is de verklaring van den adjunct­inspecteur juist, dan rijst
; de vraag: _ -