HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 114

JPEG (Deze pagina), 965.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

V _' ' " i' ""”"'. """" :*¤'§af"Tyï ’_’ ï’2""i‘:"',"" "·""¥T‘i‘<` vï;·‘”§'j'.ï""=‘7y·T*g’"*’ ;*’i‘jii_­’Ty·w•·?T·­·j’"··­."7ï·v·-·:·vi-·-#77xgr vnjv lw;‘;··1nT`€ï.~_` j<’»­·;~’>€jr,l&"f‘.
j 104
l ,,Naar aanleiding van uwe mededeelingen aangaande de wees-
inrichting te Neerboseh, neem ik de vrijheid uonderstaande regelen
ter plaatsing aan te bieden, waarvoor bij voorbaat mijnen dank. _
" ,,De heeren Van Deth en Van Houten verdienen dank voor hun
l manmoedig optreden, om de bedroevende regeling aldaar, in het a l
l licht te stellen. ‘ ”
p ,,Zie hier mijne persoonlijke ondervinding, opgedaan, gedurende . _ .
het verblijf van een jaar in die inrichting. Ik schaam mij te moeten
zeggen, dat ik zoovele jaren gezwegen heb. Vooreerst de voeding.
ï Men oordeele of zij voldoende is.
,,Een knaap in den groei van zijn leven, krijgt des morgens om __, _ ,3,
i 8 uur één snede tarwebrood, zuurachtig, met vet, en één snede
jg wittebrood, droog; des avonds dito, dito. De middagkost is in hoe-
; veelheid goed, in hoedanigheid niet te best, doch door honger ge- *‘·
dreven merkt men het niet.
,,Des Zondags eet men altijd soep, heel dun met een klein stukje
L vleesch en de overige dagen bij afwisseling 2 a3 maal aardappelen `
§ met een paplepel vol vet en een stukje spek ter grootte van een
{ dobbelsteen, eenmaal rijst en eenmaal bruine boonen met sju en
' eene soort kanen, die veel op eindjes darmen geleken. De aard-
f appelen worden gegeten met kool en struiken, als er knollen zijn,
l met loof, de koeien ïmygeiz dem de knollen. De rijst, wordt gegeven
met stroop; doch als de eerste portie op is, dan krijgt men ze
· droog. Des zomers, als de koeien goed geven, om den anderen dag
, een bord pap, dit is toegift en als versnapering, des Zondagsavonds
een klein `stukje komeinekaas. Gij moest dan ook eens zien met
j hoeveel graagte, vooral de kleinsten, aanvallen op de overgeschoten
ï brokken uit het ziekenhuis, ook al staat de schimmel er op.
i ,,Meer dan eens is in de provisiekast ingebroken, bepaald door
den honger gedreven.
,,Als het brood was uitgedeeld en de meester bleef wat lang uit
om te bidden (men mocht niet eerder beginnen) gebeurde het dik-
f wijls dat het tarwebrood tot op de korst was uitgehold, zooals
de muizen doen. Het droge wittebrood dekte dan het gat weer dicht. • a <­
,,Nu de ligging. Die is onrein en ook levend(!!!) Bij dag lijkt _
alles vrij zindelijk, dan is het bedekt met schoon linnen, zoowel
ï kamers als lakens, doch zoodra het bezoek is afgeloopen of het
. wordt opgeborgen tot den volgenden dag. ,. ..,>
( ,,Op de slaapzalen staat krib aan krib, met een looppad er tus- l
sehen, op de manier der kazerne, maar hier in het gesticht is de
F geheele kamer vol.