HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 113

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

je ·· · ~ .»g. ,«t . e X ,
l .
%
l
102 ,
te verorberen is, en dan voor het grootste gedeelte maar in de
varkenskuip gegooid wordt. Daarom kan de heer Van ’t Lindenhout (
ook met een gerust geweten schrijven: ,,Er schiet vaak zooveel
. eten over, dat wg) er vele varkens op na houden, die wvä er mede ( I
_ veimestenf Q A
_ ZEd. meldt er echter niet bij: dat het eten dan zóó slecki is,
‘ ' waarom het niet gegeten wordt. Voorbeelden: snert (erwten met 3 Y
maaien), rotte grauwe erwten, rotte bruine boonen, glazige of _
bevroren aardappelen, beschimmeld brood, enz., enz. f
· à Is echter de hoedanigheid van het voedsel goed, b. v. bij nieuwe
. sa abgdappelen en jonge peultjes, dan is dat voedsel door de wiyze (
van bereiding zóó slecht, dat men begint te ,,kotsen“ (braken) van C
de lucht alleen. Ik behoef niet te zeggen ,,van de smaak“, want dat
begrijpt men zeer goed. `
Soms worden ook sleèht bij elkander passende spijzen dooreen
gemengd. Voorbeelden: Zuurkool met gort, 10 deelen snijboonen en
een deel aardappelen, snert op ’n hoopje (gekookte oude doperwten, E
waar te weinig water opgedaan is), enz. enz. i
Nemen wij hierbij de verklaring van Maarten Van der Hoeven
(een der verdedigers van Van ’t Lindenhout) op de oud­weezen­ ' V
vergadering te wAmsterdam 25 Juni jl. `gehouden, gedaan in het _
vuur van zijne verdediging, namelijk ,,ze konden dat beschimmelde , I
brood toch niet aan de varkens geven; ’t was toch beter dat de ( ;
weezen dat opaten," dan behoef ik het niet te bevestigen. _
Toen begreep ik hoe menigmaal jongens en meisjes in den groei ` ·‘
` van hun leven zijnde, zoo razend van den honger konden zijn, dat A
ze zelfs de rauwe kool uit ’t land haalden en als rundvee veror- `
· berden. Van het eten zelf ‘ schijnt ook niet veel werk te worden ii
( _ gemaakt, wanneer men bedenkt, dat wanneer er een kar rapen van ` ° § s
’t land wordt gehaald voor de koeien, het vee de rapen krijgt en ‘ l
de kinderen het loof door aardappelen heengestampt, en dat zelfs, f
. als het in den tijd van de doperwten is en de arme weezen eens :
, getracteerd zullen worden, de doperwten met de schillen en steelen ‘* A
° door de aardappelen heen gekookt worden. Die beide zaken hebben ï
. mij alle oudweezen verzekerd en moet ik dus wel voor waarheid i
aannemen, hoe ongeloofelijk zulks ook schijnen moge. ,g i
Hier volgt het copie van een brief van een oud­wees, die het ergste
· *• in dien brief niet gemeld heeft, maar mij later persoonlijk mee- _; V
deelde, welke mededeeling ik direct laat volgen op den brief, welke {
die oud­wees in de ,,Meerbode"’ van 21 Juni liet plaatsen en dus
aan de publieke opinie overgaf :
* Age