HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 112

JPEG (Deze pagina), 962.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

, , _ j . A_ <.._ M .. ,. .,..á ,v.` . ;_..q,. A.
` 102
Z goed hebben. Nu er behoort dan ook heel wat moed of liever heel
j wat ellende toe, om zonder vakkennis, zonder geld of kleeren,
zonder familie of vrienden de wijde wereld in te gaan, waar men
l zich nog overal moet verbergen voor de Argusoogen der politie. ,
Ik heb vele oud­weezen van Neerbosch gesproken, die indertijd _
i weggeloopen waren, om zware kastijdingen te ontgaan en te l
r beproeven buiten de inrichting eten te vinden, wat ze daar soms · •
nog te vergeefs in varkenstrog of vuilnisvaten zochten. Zooals
blijkt uit de ,,Amsterdammer" van 30 Aug. ll. is het vluchten der
weezen nog niet gedaan: · j
,,Uit Neerbosch weggeloopen. - Zondagmorgen 27 Aug. is aan . le
i het station te Zwolle door de politie aangehouden de minderjarige
i J. Anneveld, smidsleerling, die uit de weesinrichting te Neerbosch
was weggeloopen. Hij is weer naar Neerbosch teruggebracht?
De meest avontuurlijke verhalen zijn mij van die tochtjes opge-
discht, soms naar Crefeld, Keulen, Aken en soms nog verder
D Duitschland in. - Ik sprak een oud-wees te Amsterdam (zij is nu
al een paar jaar gehuwd), die er zich op beroemde er zoo fijn in
geslepen te zijn geweest, om altijd juist op ’t rechte oogenblik
verschillende lekkere brokjes uit de varkenstroggen te kunnen
visschen, die gretig door haar verorberd werden, voor vader of
moeder zwijn er de gelegenheid toe hadden. Dat kwam mij echter
» wel wat ongeloofelijk voor en ik zeide haar dus, dat ik eens gezien
had, dat groote houten tobben of kuipen met bruine boonen en
een houten pollepel er in, naar de verschillende eetzalen werden
· binnengedragen en dat het mij dus voorkwam, dat ieder toch `
minstens een flink bord bruine boonen kreeg, ’t zij dan met of
zonder vet. Daarop antwoordde zij: ,,Ja mijnheer dat lijkt maar
, zoo; de eerste tafel krijgt ieder een ferme schep, de tweede tafel '
gaat ook nog; met de derde is men al bang niet genoeg
te hebben en komt de pollepel al halfvol uit de kuip te voorschijn,
eindelijk is ’t bijeenschrapen van den bodem en soms krijgt meer .
dan .de helft van de laatste tafel in het geheel niets. Den volgen- ,
den middag wordt dan met die tafel het eerst begonnen en zoo °
krijgt ieder een beurt om met een bijna ledige maag en razend .
van den honger weêr naar school te gaan. Toen ik eens de zeer
corpulente administrateur Bloemendal tegenkwam, klaagde ik hem
niets, neen niets te hebben kunnen machtig worden in de eetzaal· · ’*
0, zeide hij, dan was ’t zeker nog al lekker ditmaal; maar men
kan een ledige zak ook wel toebinden."
­ Dikwijls echter gebeurt het dat het eten zóó slecht is, dat it niet
` te