HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 970.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

.. .. ```·- ~ï’¤" ·ï
v·Av . .
'`W X Q A " I · ‘ ’ ` ’ `· i ~ ' .
?· ~"Jï·.i° . i "
` ll? . ` ’ `
lf `
l
i J
f l
i S
.1
Y_,J ` Wanneer ik de door mij geschreven en 10 Juni ’93 uitgegeven i
; brochure eens doorblader, dan rijst bij mij onwillekeurig de vraag: ­
ir inw _ ,,Moet daar nog een 2de brochure bij geschreven worden ?" ,,Werd
E er ooit een boek geschreven, waarin zoovele gruwelijke schandalen
i werden openbaar gemaakt, als in de eerste brochure ?" In geen
’2 verbeterhuis of gevangenis werden ooit zulke gruwelen gepleegd
op misdadigers, als te Neerbosch op onschuldige kinderen.
E En toch schijnt die eerste brochure mijne landgenooten nog niet
genoeg ontnuchterd te hebben. Sedert vier maanden word ik bijna
· dagelijks aangemaand nog meer te schrijven. r. gt
Ik zou hier haast het oude spreekwoord op zijne plaats achten:
,,L’appelll elenl en manganl" of ,,h0e meer gruwelen en schandalen
men leest, hoe meer men er lezen wil." Nu, sedert mijn eerste uit- fè
gave heb ik vele plaatsen bezocht, vele oudweezen gesproken, van ii
de _meest ondenkbare gruwelen en martelingen vernomen, eene te
Neerbosch heerschende onzedelijkheid opgemerkt, die zelfs onder de ·
Papoea’s onbekend is en dus stof genoeg opgezameld om een tweede {
‘ boekske te vullen met al dat treurige nieuws.
‘ Mijn eerste brochure gereed zijnde, kon ik niet vermoeden dat
er een tweede noodig zou zijn, maar nu mij blijkt, dat de inhoud v
der eerste brochure eigenlijk nog maar kinderspel is, bij wat ik ;
sedert vernomen heb, en nu men mij prest om ook daar publiciteit
aan te geven, nu zet ik mij weer aan ’t schrijven en zal hier alleen
datgene verzwijgen wat niet oirbaar is te lezen. " ‘
I '( Ik meende het opnieuw 'vernomene te bewaren voor de Rechtbank,
”" gi g waar beide partijen, beschuldiger en beschuldigde, toch terecht ·
moeten komen; maar ik begrijp, dat ik niet langer mag wachten A
om mijne landgenooten nogmaals wakker te schudden en hen toe I
, rif te roepen: ,,Rust toch niet, voor en aleer dien toestand te Neerbosch
Ml; W veranderd en verbeterd is!" want hoevelen hebben sedert de ver-
i schijning mijner brochure al ’t mogelijke uitgevonden om het
j· Neerbosch­schandaal in den doofpot te stoppenll? Midden Juli
X i
il . l
W F