HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 109

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

1
99
· normalen toestand. -­- Een zekere J. W. werd door Jacob Van ’t j
Lindenhout het oor voor 3/4 gedeelte van het hoofd gerukt en '
daarna verschrikkelijk geslagen met een oude witkwast, zoodat ’t i
. . kind totaal onkenbaar was. Daarna bleek dien jongen in het geheel
A _ _ niet te weten van iets wat een ander had uitgevoerd en was dus V
` onschuldig maar daarom niet minder wreedaardig gestraft. Dat
"‘ . "‘ gebeurde 5 October 1892. Datzelfde heeft`Jacob Van ’t Lindenhout
p nog een andere jongen K. gedaan, maar nog erger, want zijn oor
_ hing in zijn hals, slechts nog met ’t lelletje bevestigd. Zijn woon-
{ plaats is mij bekend. Met moeite kreeg ik eenige afschuwelijke ”
·~g ~~ tooneeltjes van mishandelingen van hem te weten, maar hij verzocht .
E, mij er geen ruchtbaarheid aan te geven, want hij had nog een
broertje en een zusje te Neerbosch en op hen zou men zich wre-
ken; dus die tooneelen blijven achterwege. - Een meisje van 21
jaar had, volgens mevrouw Van ’t Lindenhout, in de keuken eenige
aardappelenfte dik geschild, waarvoor haar onmiddelijk haar hoofd x
kaal werd geknipt ~door mevrouw zelf. Toen zij daarmede gereed .
_ , was, zeide mevrouw: ,,Zie zoo, nou zelle der niet zoo veul jongens
op jou verlieven!“ ­- Een zekere J. G. E., 4 jaar te Neerbosch
geweest zijnde, in welken tijd hij drie maal wegliep, ontving voor
de laatste desertie 53 slagen met een touw en werd daarna, nl.
2 September 1892 weggejaagd. Hij. was toen in geen acht weken
· gewasschen noch verschoond en ofschoon hij vol ongedierte zat, mocht __
hij zich niet eerst verschoonen toen hij werd weggejaagd, ellendig
i gekleed en geen cent op zak. `
Zeker meisje M. v. V. werd eveneens al het haar afgesneden,
· ofschoon Van ’t Lindenhout pas f 1000 ontvangen had, niet voor 1
verpleeggeld, maar als opbrengst van ’t mobilair harer moeder en .
dus een erfenisje, ten voordeele van haar en haar broeder waarvan
_ hun nooit een cent werd uitgekeerd, en ofschoon zij direct na die
haarafsnijding en alleen daarom door een zekere juffrouw H. werd
` weggehaald. s
In de Weesinrichting was een lokaal met machines om olie en
'K ° andere specie te karnen, ten behoeve van Tjessinga, den schoonzoon
?` . van Van ’t Lindenhout. Een zekeren J. D. was daar de vast aan-
` ` gewezen persoon voor. Vandaar ging de specie weer terug naar .
jf de margarinefabriek van Tjessingaï te Nijmegen. Op die wijze worden 1
E " de weezen geëxploiteerd ten voordeele van Tjessinga’s margarine-
f fabriek. “
_ In de zoogenaamde ,,piszaal" sliepen al de kinderen die in bed _ .
gewaterd hadden al was ’t ook maar één enkele keer. Een van de _
lf "