HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 107

JPEG (Deze pagina), 966.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

-. ov . H
rug gebonden. Dat dit vastbinden ook niet erg zacht gedaan werd,
’ bewees de verklaring van een dier jongens, bij wien de striemen
ongeveer 5 strepen diep in zijn polsen waren gegroefd. Nadat allen " g.
j gebonden waren, werden zij van ’t kantoor naar de timmerwinkel .
­ ‘ geleid, als schapen naar de slachtbank. Moet men niet met vrees
_ · en tevens wraak vervuld worden, wanneer men daar dat schouw- I
_ V, spel van die 8 gebonden jongens gadeslaat, die ten aansehouwe
’ l van de andere weezen, den afstand van 200 à. 300 meter moesten · I
afleggen. In de timmerwinkel aangekomen, werd het eerste Vahr­ _·
_ meijer aangepakt, op de schaafbank uitgestrekt en vastgehouden. i
(Zelf kon hij, gebonden als hij was zooals de anderen, er niet il
‘* I opkomen). Van ’t Lindenhout gat hem ongeveer 25 slagen met een ~,
dik touw, waarna hem werd gevraagd, of hij nog iets te zeggen ` A
3,<ls,d, waarop hij stilzweeg, daar deze zonderlinge vraag niet door _,
hem begrepen werd, zoodat Van ’t Lindenhout met de woorden:
,,Mulder neem jij dat touw nog eens op, hij vraagt nog om meer", j Z
“ V. ten tweedeinale liet geeselen. Vervolgens werd Van Llperen de
timmerman door Van ’t`Lindenhout gelast No. 2 te geeselen, die
echter bij deze gelegenheid toonde, meer karakter te bezitten dan ,
Van ’t Lindenhout, daar hij de jongens die van hem de beurt g
, kregen, niet zoo hard sloeg als ’t wel leek, hetgeen die jongens
later zelf verklaa1·den, en zoo ging het tot nummer 8 toe, waarna
. zij nog eenigen tijd geknield en met opgeheven handen op de plaats , n
moesten blijven. ‘ "
A. Trmivrnnivmn.
' G. Vnieiimnrmn,
en nog 4 anderen. , Q
X Ik vind hier nog een brief van zekeren oud-wees A. v. S. te
Rotterdam, welke ik zoo kort mogelijk zal mededeelen. -­ Hij Y
­ ·werd te Neerbosch verpleegd van 1882-1888, dus zes jaar. j
Hij noemt zijn zijn daar een vloekwaardig bestaan en deed,
grooter geworden al ’t mogelijke om te worden weggejaagd, wat i
p _ den 21 Aug. 1888 ’s morgens ten 9 uur dan ook gebeurde zonder
."' eenig geld en ellendig gekleed, een blauwe onderbroek, met witte ‘ Q
_ katoenen lappen versteld, één blauwe sok en één bruine kous en
i verder niets geen reserve­kleêren. Een half jaar daarna kreeg hij
voor het eerst van zijn leven een overjas aan. Bij het onverwachts
“’ . 4* heengaan verzocht hij nog even zijn zusje te mogen vaarwel zeggen,
wat hem ruw geweigerd werd. zag dat kind niet weer; hij werd
in de kar geduwd en voort joeg het naar ’tstation, waar hij in . "
i 7 g