HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 105

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

V .
A ee .
eenigszins de middelen, om hunne kinderen zelf op te voeden, hoe . W
dankbaar zouden zij_ ze bij zich houden. En na een onpartijdig, ` lf
maar nauwkeurig en volledig onderzoek zal blijken, dat slechts Y
. zeer weinigen te Neerbosch moesten opgenomen worden, en die be- .
l hoorden dan ook allen tot ééne katagorie. En hoevele tonnen gouds . .;
` F ­ waren dan gespaard voor kostbare werkplaatsen en machienes, die
··­ V daar te Neerbosch in het land niet behooren. .
Ik heb hier nog een brief naast mij leggen van vier kwarto .
, bladzijden. ·
‘ UE UEESELVNU VAN U VVEESJUNUENS UUUH VAN 'T LINUENHUUT.
in In de brochure en vele bladen gelezen hebbende over de mis-
handelingen, waar de weezen te Neerbosch aan blootstaan, zoo ‘
' hebben wij opgemerkt, dat er nog velen zijn, die aan deze .
‘ meededeelingen twijfelen. Daarom, ter wille van de waarheid E-
, en om diegenen te logenstraffen, die willen beweren, dat er op i ·,
Neerbosch niet geranseld of gegeeseld wordt, diene het volgende, T
naar waarheid medegedeeld: . V
' De heer Bloemendal, die jarenlang het opzicht over de oudste
jongens had gehad, we1·d vervangen door een zekere Hemmes, `J
gewezen onderofficier. Daar deze persoon klein van stuk was, en j
misschien nog te jong om het toezicht over de oudste jongens te j
iï houden, zoo zal men wel kunnen begrijpen, dat er niet veel ontzag t J
voor hem in te krijgen was. Dan, hetzij dat deze persoon het · _‘
j gnilitairisme onder de jongens wilde brengen, door ze streng of i ”
A naar willekeur te behandelen en bij de minste euveldaad den stok '
V te gebruiken of het zakgeld in te houden, zoo kon dit niets _;
N anders dan kwaad bloed zetten. Als men nu weet dat een wees
N op Neerbosch bij niemand zijn klachten kan inbrengen, wegens te "§`
_veel strengheid of willekeur, zelfs niet bij Van ’t Lindenhout,
zonder kans te loopen van nog een extraatje er bij te krijgen, is
j het dan wonder dat de jongens soms hun eigen rechter wilden, ·
ja moesten zijn? Bedoelde Hemmes dan, had de gewoonte ’s avonds i
*· met klokslag half tien ure even voor de oudste jongens een trek N
I . aan de bel te doen, en spoedde zich dan naar de slaapkamer (een A
` è kleinen afstand) de deur achter zich sluitende, zoodat de jongens, Y
die een verderen afstand dan hij hadden af te leggen, voor een ’ ,
« gesloten deur kwamen. Het gevolg was dan dat de jongens boete g.
· kregen, door inhouding van het zakgeld, dat toch al zoo weinig A V
; was. (N.B. van dit weinigje moesten de jongens ook nog hun J
petten, dasjes, boordjes enz. aanschaifen). ‘ ‘