HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 104

JPEG (Deze pagina), 930.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

r l
1, 94 F
ter hulpe komen, wanneer de'_ Diaconie weigert. Want er is niet
alleen brood noodig, maar ontruiming en geheele zuivering der j
woning, geheel het gezin moest dien tijd naar het gasthuis, om
gereinigd en met andere kleeren gekleed teworden. En moge de
Diaconie ook al die arme weduwe veroordeelen, buiten haar zal _
dit zeker geen lezer dezer brochure doen. ` t ­
De weduwe Stockhardt, wonende Karthuizerstraat 8, te Am- ...
· sterdam, op een boven achterkamertje, heeft 2 dochters en3 zoons.
l Haar man is sedert negen jaar dood en daar zij nog een oude ,
t moeder bij zich aan huis heeft en slechts nu en dan wat verdient
4,, metsteenenbikken, zoo kan men zich de groote armoede van dat ,,_ ·
gezin eenigsins voorstellen. Ook dat gezin heb ik bezocht en er V` `
het volgende vernomen van moeder en kinderen. j
S Dominé Barger en mevr. Medekamp, tot wie die weduwe zich ‘
in haar nood om hulp en raad gewend had, hadden haar geraden,
natuurlijk geheel ter goeder trouw, haar beide jongsten, Willem
l en Piet, naar Neerbosch te zenden, waar zij op 9 en 12-jarige
L leeftijd in 1888 dan ook werden opgenomen, en nu onlangs, na
het lezen van eenige dagbladen, door de moeder zijn teruggehaald. i
. Zij hebben te Neerbosch vol klieren gezeten en zeere oogen ge- Q
j kregen, welke daar zóó verwaarloosd zijn, dat, na hunne terug-
komst een stadsdocter verklaarde, dat die oogen nu ongeneeselijk
bedorven waren. Willem kan haast niet zien. Willem vertelde mij f
j dat hij onlangs bij den rechter­cornmissaris te Arnhem was ge- _
» _ roepen en daar verklaard had in 4 maal 200 stokslagen te hebben g
gehad, wegens het stelen van kool uit het land, maar dat zijn 4,
jonger broertje er veel meer had gehad, want men sloeg altijd
_ maar tot men geheel bont en blauw en bebloed was, en iedereen
sloeg maar, wanneer hij wilde, zeide hij, van het gansche manne-
lijk en vrouwelijk personeel. - Dominé_Barger was zóó kwaad
dat zij hare kinderen van Neerbosch had teruggehaald, dat hij
haar toevoegde, dat zij niets minder verdiende dan te zamen j
honger te lijden tot ze zwart werden, en ook nimmermeer om g
eenigen onderstand bij de diaconie behoefde aan te kloppen en ~·
dat nu hare meisjes ook geene belijdenis mochten doen. In den j '
winter van ’92 op ’93 heeft zij van Liefd. n. Vermogen voorf12.-~­ ‘
grutterswaren genoten en f8.­- om pandjes te lossen.
Toen ik ze bezocht waren allen zonder werk. ­-­ «
Waren in de laatste dertig jaar met de geschonken millioenen t
guldens honderden vaders, moeders en voogden matig ondersteund,
Neerbosch had geen reden van bestaan; want hadden zij maar