HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 102

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

(M P ‘ s ·· · - te ` » . _, A- j_ ·` _ ~ A‘.v‘ ( jr ~v‘
.


92
j Moeten niet onwillekeurig 99 °/0 van zulke gevallen geheim
blijven? Hoevelen clurven de waarheid zeggen en hoevelen hebben
E uit armoede en verlatenheid niet alle reden om te zwijgen? Daar-
( ` van hier een ander voorbeeld. _ _
j De zeer arme weduwe Briel, woont in de Pieter Jacobdwars­ ` ~ Z
· l straat te Amsterdam met zeven kinderen op een vlieringkamertje,
J waar ze het dak niet alleen boven, maar ook rondom zich heen W <­g
1 hebben. Omdat haar overleden man tot de doopsgezinde en zij tot
[ s de gereformeerde gemeente behoorden, waren de jongens (4) doops­
g gezind en de meisjes (3) gereformeerd. Na den dood haar-s echt- `
i genoots raadde de diaconie der doopsgezinde gemeente haar aan ’ en i..
3 jongens naar Neerbosch te brengen, waarvoor de diaconie alsdan
betalen zou.
Moeder scheidde noode van hare kinderen, maar den nood ge-
bood haar te gehoorzamen; want de diaconie wilde wel f 300.-
per jaar voor die kinderen aan Van ’t Lindenhout betalen, maar
Q nog geen f 10.- aan de moeder om zelve hare kinderen te onder-
§ houden. Het bleek ech·ter dat een jongen de 14 jaar reeds gepas-
seerd was en dus niet te Neerbosch kon worden opgenomen,
Q waarom hij naar Nederlands Mettray werd gebracht, waar hij nu
nog is en waar hij het extra goed heeft. De 2 jongsten bleven dus
te Neerbosch onder de recht vaderlijke hoede van Van ’t Lindenhout.
E _ Toen nu mijne brochure verscheen en ,,De Ochtendbode" zoovele
brokstukken daaruit overnam, welke zij las, werd het hart der
arme moeder onrustig en wilde haar kinderen dan maar liever
weer thuis nemen; maar het mocht volstrekt niet, volgens het M
doopsgezind kerkbestuur. De moeder hield echter aan en zou
eindelijk te voet naar Neerbosch geloopen zijn om hare kinderen
i te redden. Dat de slaap geheel haar ontweek laat zich denken. `
§f Zoo verscheen zij dan eindelijk weer voor den grooten raad, bij
de diaconie, waar men haar zeide: ,,goed, je zult je zin hebben,
. maar teeken eerst deze verklaring, want de winter staat voor de
l deur." Zij moest nl. met haar handteekening verklaren, dat, hoe
A; het ook mocht gaan dezen winter, zij nooit ofte nimmer om onder- "
stand zou aankloppen bij gemeld kerkbestuur en dat zij nooit ofte . l
( if nimmer op eenigen hulp in brand- of eetwaren zou aanspraak
maken, al was den honger dan ook nog zoo groot. 7
De arme vrouw, meenende, dat als zij die verklaring zou tee- ·r ¥ «~
al kenen, men haar dan toch reisgeld zou geven voor zulk een lange
_ reis met hare kinderen, teekende, kreeg toestemming hare kinderen
Y~ van Neerbosch weg te halen, maar .... ontving geen enkele cent ·