HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 101

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

àwïgifjxêg 1 i ,A ,
‘ ` I
· I
91 I
geen kaas of iets anders, water en melk zoo blauw als een lei,
geel water uit een pomp drinken, nimmer schoon gewasschen, geen .
handdoeken werden gebruikt, etc. Hij schreef mij dat hij zóó in de
_ , » war was, dat hij versuft heenging en zich nu nog afvraagt, hoe
_ dat ’t toch komt, dat hij de kinderen toen niet stante pede mede ~ I
I Inaar Rotterdam nam. ­
· ‘ Helaas, schrijft hij, mijne oogen werden later wreedaardig ge- "
opend; want -de kindertjes bleven te Neerbosch tot Sept. 1892,
dus c. a. 16 maanden. " H ·
Te Rotterdam terugkeerende sprak ik er met dezen en genen over,
te =··· “ maar men trachtte mij alle kwade vermoedens uit ’t hoofd te praten. · ‘
Neerbosch stond zóó hoog aangeschreven in ieders achting, datde ‘ ,
Xixenschen er geen kwaad van wilden hooren. Ook begreep ik‘ein­ '
delijk, schrijft hij verder dat het voor kinderen uit den· deftigen
stand, zooals van u en mij, een groote verandering moest zijn, ` II
zoo onder 1100 kinderen te verdwalen. O! gaat hij voort, hadden ` I
de lieve kinderen er toch maar nooit een voet gezet, dan waren II
zijdniet moreel en physiek wellicht voor altijd bedorven. Eindelijk ,
e kwam alles uit en de kinderen, waarvoor grootpapa zoo onbe­ I
krompen aan Van ’t Lindenhout had betaald, kwamen weer te
huis, maar zóó verwaarloosd en van hoofd tot voeten met schurft `
overdekt, dat ze onmiddelijk onder docters behandeling moesten
komen en nu, ruim een jaar na hunne terugkomst nog niet geheel ·
_ genezen zijn. (Die docter, de heer v. L. schijnt dan ook geen
phenix te zijn jin ’t genezer. van schurft. Sclmyver). I
Wat hebben wij een moeite gehad, gaat hij voort in zijn brief, ,
om de kinderen weer wat reinheid te leeren; zij hadden zich te I j
N. altijd met het een of andere vuile hemd moeten afdroogen. 3
Kortom, eindigt de oude heer zijn brief aan mij, kortom mijnheer ‘
° Van Deth, al wat in uwe brochure is vermeld moet wel enkel T
waarheid zijn, want mijne kleinkinderen hebben het alles juist zoo
ondervonden; en wanneer u den inhoud van dezen brief kunt ge-
bruiken geef ik u daar gaarne volle vrijheid van handelen in;
‘ ” maar daar ik een man op hooge leeftijd ben, verzoek ik u, mijn K
· naam in uwe 2de brochure niet voluit te vermelden en als het
mogelijk is mij niet voor den rechter te brengen. Zietdaar alweer ` « I
_ een paar slachtoffers van de manier, om zulke kinderen in alles 1
« I ‘" te vermengen met hen, die Van ’t Lindenhout achter struiken en
heggen en uit handen der politie heeft opgevangen (P`). En welk
een zeldzaamheid mag het genoemd worden, dat. men den moed
heeft mij te schrijven. ‘
wäï
in