HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 10.69 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

’ ’"‘ _ ,.._ - ­. ’ `··‘“ L a
)J'· A,·‘ ._‘· E »»# ‘A‘. ~ i 5 `*·. ZF: F *" ‘·:.,
·_V _·j ‘ ‘‘ , =A‘ V; er ·-·‘~ gw: :1 f` . ~ *= · » _, _. 1; ·A» ___· ‘ ir
#· `’‘:· = -. " : .· Q ­ J " > · " 1 L » , 1 · ·‘‘’`
* r V , ‘ , ‘ " L · - . . »-,v Wi ~··`’
’ . ‘ ···· ' ‘ » [ `ï‘`
te - . 1 ­ I .’ ‘ ïï=:·ï"¥ï·a;»;#.
lt Dit ie zeker, als men ’t hollende leger met tot staan De kracht van ’t Leger bestaat in doen; de kracht l,,
. , , . , ­ ’ · .· I ;.
mz ‘ brengt, dan holt het voort en zal weldra zelfs een positie van de kerk bestaat 1n willen doen, omdat er aan ’t Leger- ‘ er .»·>_
in i ’ innemen in Nederland, waartegen geen positie te nemen één hoofd bestaat en aan de kerken meerdere. ` Q ‘
lm zal zijn, Maar evenmin als de Phariseeërs Jesus tot staan Als onbekeerde heeft ’t mü altoos gehinderd, dat de ‘ ·_ï_,ï;fy;·;ïïf;,;
‘ ~ kenden brengen, alvorens zijn werk volbracht was, evenmin Christenen elkander zoo in de haren zitten, Lieve hemel,
' · · - ~ ~ '·=ï
kan ook deze negentiendeeeuwsche Godsopenburmg in men behoeft slechts oogen te hebben en die te openen _
’*" haar kracht worden gefnuikt of belemmerd, alvorens zo om te zien, dat ’t Leger veel goed doet.·Het groote ·
‘s• uitgewerkt heeft. In de maatschappij houden de krachten publiek erkent en waardeert ’t. Waarom doen sohriftge! ü;
Br elkander in evenwicht. Energie hier wijst op lamheid daar. leerden ’t niet? · ` _ 1
,8, ` De geschiedenis leert ons, dat het Leger dus nog een Is ’t omdat de wereld nooit verandert? _· ’ j .·,' ,­;`· ,
jh, I ver reikende toekomst heeft en geen aardsche machten De Phariseeërs kenden de wet en de profeten. Zij `
,6] het voorloopig tot staan kunnen of zullen brengen. wisten wie God was. Wat hun ontbrak was LIEFDE. ` ‘ e
~r jr _ ­· ­ · ".ç»;,:jï3;
_ 12c. Dat de kerk eigenlijldt werk ven’tLeger op ggcjggl k P d‘*“kZï§Slï¤d@_kv0¤­r lilo my verleende plaats in uw E j gi A V ,>_,
lm gebied behoorde na te volgen, dat is de gansche Wereld 0 0mmGu' eg en I mg Oogmkhmud ' V
Br met de domi« ees eens. TOM LE CLERGQ. ­ 1
sn 1 · `
. t .«"F
1 "
en . Zooals men ziet, is deze brief geschreven, nadat de heer Toivr LE Cnnnce 11/2 jaar in .
.. . ` . é' err?
;°• Parijs aan het Hoofdkwartier van het Leger was werkzaam geweest. , . 5 jg;
e .. . . . .. . . . · .. _ ‘ ~
Wat h1 111 dezen brief uits reekt als zi ne overtui in aan aande het Le er nadat hi het ‘
al J g g 7 J 7 _ gg,
zooals hij zelf zegt, goed had onderzocht, (zie het gedeelte, dat wü hierboven in vette letters ‘ , .
m hebben doen zetten), is in lijnrechte tegenspraak met wat hij in de voorrede van ,,Een Protest" '
jg zegt omtrent zijne ondervinding in Parijs. 4 J
et De heer LE CLERCQ is sedert het verschijnen van dezen brief (12 December 1891) buiten " ,
>¤ het Leger gebleven en kon dus geen grond hebben om zijne opinie te veranderen. ‘F‘X·§?
re ‘ ` · - ‘i= ‘
is ­ ‘ 1 ~
m r · .
' ‘ . . »s‘· 5
*° - ­
1s ä _ ` _
ig _,­, ï­....._..ï...... 4 · ïg;ï»g;_
’“ 7 ` . · . i'’er
rs t
e E l ei ­;i è
. .­
at ·
te 1 ` r``` E
. ·
Hit! `
te . «
n g _ . ·:~
d .
l~ r .,’s
te 1 -
’ Y
7 . . . :··i°·"~ï
ir ‘ ‘ _ ..,.
. ï . ­· 1 r
' ~ L. . K, - .. . = . .
i ' ` ' ` ""` ”` ""` ""” `‘"` " j · ‘ . [ ‘·;__= . _,; gun ­ ( ‘C'e£«. Y Lfïèë