HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.41 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

, , ..Vw _ . .o ,.,ä _. -,, _,_~ ­ ·. ­..__ ··.4­ . X _«’¥e";;..".-MF.,;·;.`.<‘??ä"I¥="‘=ïêëi+`{;*ï·;"`?"§'?
«= A . 'i “ "‘`‘ _ ‘· ··.` `·'·
·‘*‘ `’'` ’ ` ` L " " ’ A
Ei? = I ‘ï ‘ ”~ ' A " * .‘ ” ’ v" , V ` * · 1 .
` '`. ' M V " · ` -` l . ‘ ‘ ’
· ` v ­ ` ‘ v .· <1ï‘ïa
" ~ · ` ··ï , · ` ??ïf;¢’
` - l ' ` i ~ ' `
ons ‘ l , v Lllgäï
met 1 1 · V
86** f e ~ ­ *
Me ‘ ~ A ~ » .
mm Y i " E {
ed- `. " `
ure t ·_
· " ‘ , gïzïïïïäïïa
· ‘- . L » ·W
imo < o y `·’‘ ‘­«= fed
dit ggêf al
wd. ­ _ _ _ ¥ L!
mn Als antwoord op het voorwoord 111 de brochure van den Heer ToM LE CLERCQ, geven WJ,] hier _
ide in zän gelzeel den ingezonden brief uit het Handelsblad weer, waarvan deze heer in dat
» _ ` ' =‘ i. i {lic!
voorwoord melding maakt.
Q zouden misschien kunnen volstaan met het aanhalen van enkele plaatsen uit dien brief, l i ig
maar allicht zijn er onde1· de lezers dezer brochure, die er belang in stellen den brief in zijn `.
geheel te lezen, en als zij daartoe een exemplaar van het Alg. Handelsblad mochten willen
koo en waarin deze brief voorkwam dan zou het hun wellicht 'uist aan als ons. `
7 7 J g _ .` ___` _
de " Toen wij een exemplaar van het Algemeen Handelsblad van 12 Januari 1892 (de @`_ .,:,­ ghi 'W1, .,
_] datum genoemd in het voorwoord) lieten komen, bleek het ons, dat daarin geen brief van den . ïjgilgjïf
°1‘ heer Tom LE Cmmco te vinden was. Daarna informeerden wij verder bij de redactie van het
Alg. Handelsblad naar het nummer waarin de bewuste brief voorkwam en vernamen ,,daá ; i?
pi- al de exemplaren van dit nummer (12 Dec. 1891) kort geleden door een beer waren ,
om opgel<ocbt." 4 ·
zen l . ‘ _ ’
Het Lgggp dgg Heils, 100. dat ’t Leger leden aan de kerk onttrekt;
‘ en 110. dat ’t täd wordt dat men positie togen ’t Leger
I Aan de Redactie! neemt; ` q
120. dat de kerk eigenlük het goede van ’t Leger op ..
. · De vraag: Wat is te leeren, te hopen en ie vreezen sociaal gebied behoorde na te volgen. .
van ’t Leger des Heils? werd, volgens mededeeling in Mil dunkt, diê IGJGH WH dB HB"'- Kerk hêbbên lt L
uw blad, tar gprgkg gebracht in gg;] buitgrjggwgng ver- L6g6I‘ 89118 flink geanalyseerd en beoordeeld. Zoo h001‘t '
gadering der classis Amsterdam, der Ned. Herv. Kerk. h9* Ook- Dat hebben de Phariseërs met Jesus ook go- «
Hot antwoord luidt; daan. Jesus liet wel is waar een vrouwen o een
.. g P V I' ·‘:*",`r¥
1o. dat ’t Leger? des Heils Gods woord niet verkondigt; *¤mb°‘¤`!l¤ trommelen, ¤¤¤¤1‘ hü bewoog zich *°°h *9
l ·20, dat dg dgop vgyvgnggn wgrdf; door ggn gpdrgght llllddêll VRI] het gepeupel, BH W8B d6 YI‘l8l1d Yüll l?0liB!l8Rl‘B V
I aan de gemeente; BH Z°¤d88F¤· -
; eo. dat de soldaten niet in de kerk behoeven te komen; Jesus kwam wel is wm niet ¤itE¤g@1¤¤d om ’¢ , p `‘l`
' 4o, dat moigjog als fyommglglggggfgpg opgrodon; Hollandwhe volk, dat door de kerken onbearbeid gelaten
« 50. dat de schoonszo vrouwen het beste voor ’t doel wordt, te evaugeliseeren, al zij ’t slechts op ietwat ‘ ‘
geschikt wordou goooht; primitieve, maar niettemin practische wijze, maar Jesus ‘
60, dat de bekeorlingou niet wordon opgoloid in dg kwam uit Nazareth, en dat had Jesus nooit moeten doen. ,
kennis en de gonodo Ggdg; Zün groote fout was zijn armoede, zün geringheid, zijn ~ o
70. dat 7 duivels komen, waar er een is uitgeworpen; oüfüiëoêlliükheid 911 Züll groote mocht. ‘
L ~·~‘ 80. dat do beste bekeerlingen van ’t Leger dezulke Hét is niet genoeg ill de wereld, dat men iemand, die
"ün, die er een bete broods meer vinden dan in de gewone zedelijk of lichamelük krank is, geneeat. Het komt er
whappij; · zelfs weinig op aan, of men don patiënt verknoeit en,
fig er voor den Staat een gevaarlijk Caesarisme dood laat gaan. Doen de fatsoenlükste dokters dit niet
. hun in; ' Wil CHIP *s
- 1;:%
’ . E .
. I l ` r L .«. o o _,_. ,._ .r