HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.35 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

,,4~ . ;A ..__ , ­ .. _ _ 4:, U e
-, _;: ;:·-? ; ;» ‘ i · ‘· <­ .·;.v ,,.·,; .­·A er . ~
j; ;«;:;‘ , je ;~ Q ‘f:";;’lèi_Pï@? -§* ­ ‘· >~a"j·~_;~;¥· *
­_e‘g _· _‘·. Q · 7 ‘·`‘ ,:¥ = L 1 i ; v ·‘ « ’ ïf ï§ï<ï9ï;‘ï
‘ " ** ' ‘ . - . . ` . ` · · s ‘ - ‘‘··'
; ‘ ‘ ­ ‘ " ‘ · > -
~‘.‘ ;ï§ïi{·Q:;Q=tlï ‘ e _ ‘ Y ; . =
= 3 l _ · ’ f ··1 _
‘ ‘" E ïï rr * , ‘
fil j" ­ .. ï .. _ _
· W1,] ‘Z1_]n bereld Voor wat komen moge. Het verwekt 1H ons geen haat. Het boezemt ons
Meester in Zijne Snlnodhoid, meer ook ten slotte in Zijn zegepraal mogen deelen. A l
{QT V" L , l •• · • • « • ,
O Wij zullen ons daarom de moeite niet geven, van voor het publiek 1n het algemeen een . ,
, ‘!gïg;`rgxantwoord in den vorm eener brochure te schrijven. Wij wensehen alleen maar, ter wille van onze s
* eigensoldaten, die de waarheid wensehen te kennen, en van onze talrijke vrienden, hun een
;;g ,_{__‘, Ofücïggl en Catgggpjsgh antwggrd te geven, Daar wij begrijpen, dat de bedoeling der schrijvers van
;5Fg4·`~,.j 4 ­ ·
,·«· ,,1, ·,,EmN Pao·rns'r" slechts 1s, om een storm te verwekken tegen het Leger des Heils door kwaad- · "
willige en dwaze verkeerde voorstellingen, en weten dat hunne mededeelingen niet vertrouwbaar zijn, *·”
_ jneenen Wij, dat hoi; nergens too dient om tot de moeite en koste11 van eene publieke brochure
·‘`_ : 0VeI‘ te gaan, nu noch later, · `*
Z'? ‘;llê.l°­·j,.»l';"· U: i V d • • .. . ..
,;,;;,:;,§gjg;;§<ïg~ï· · ·- _ _ Het is zeer tegen onzen zin, dat wij hier genoodzaakt zijn, van zekere onaangename
i/0HlSt3·Hdïgl1ede11 melding te maken in Verband met sommige ex­Oi`fieieren, wier voorletters in dit
LQ;-je;» f _. bggkjg vooykomon Wij hoddon gohoopt, dat zij ziehzelve en ons de smart zouden hebben beSpaaI‘d,
M ";‘,¢;;3¤§ " _ . - .. .. .
~jïëj';;gï=5>;ë·'_? ‘ r Om de ware redenen bekend te maken, waarom zij, hetzij ontslagen werden oi genoodzaakt hun
· ontslag- te nemen, en wij hebben niet meer gezegd, dan waartoe wij gedwongen Waren, teneinde
ir ;;?ï;=§ Je = · J _ _ ­ . . , , ,
· de verselnllcnde verkeerde voorstellingen, in ,,Een lroteet voorkomende, te weerleggen.

<éè§~`¤ë5ï_»ïi,r;; ,
» ·_; .
l `, Hg.; ,
·
- Ten einde het reehtvaardigst en meest onbevooroordeeld onderzoek te doen aangaande de
#*22;*.it 4 . . . .
s ~ .versch1llende mededeelmgen, voorkomende in ,,Een Protest" door den heer Ton LE CLERCQ,l1Cl)1l{
, met de volgende oudste ofheieren in Nederland:
# i` ; Mevr. Kolonel ()LIPHANT­SCE[()CH; Majoor PO WELL, (GHnr­SnonErAR1s); Mevr. Staf kapi-
f tein SCHOCH­DE RAVALLET ; Stafkapitein GOVAARS, <HANDELS­SECBETAl%IS); Stafkapitein
LUPPENS, <FINANTIEEL·SECRETARESSE> en Staf kapitein PALSTRA, <D1VISIE-OFFICIER) een
· onderzoek ingesteld, en dit ANTWOORD is de uitslag van ons onderzoek.
2
» ‘ ,·
‘ i '· ‘ i
;‘ii§?ï六?.§;­. ; , e
Jil `¤.~:«. `V ’
·,·=li 1 _ . . _ U
..»;.; Prms Hcndnkkadc 131, Amsterdam. g
"ï*°?jLgT,ï~. , 3. ‘ _ _
` . Lezder van het L. d. H. 112 Nederland.
en ~ 1 I '
. ‘ . '
:ë?"§,=ï`· * 1
' ' . 8*4
£äel*‘?:-5 =

m«._ . . 1e
_=e· ‘ _
.l‘‘ .
, - · .
s ' M O
. i ‘
«» gItT§’#~$"’;`j"^>’ ‘ " *_ · · -« ­ ­ o _ . , _ ,.1 ,
iïlàgläfggfïv _ E x l . ·· · x ` ­ . . ‘_ "`, j `. Fil ° · or -· · "‘"¥"¥*=¥* ·..··