HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 1.31 MB

TIFF (Deze pagina), 10.85 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

lfsa
Q il ` ’‘ ""`~<* ='‘j lj ?’i V ' ‘ · 1 * A`‘‘ . ‘· " " * e` " * n
­ ` l' Y E ~ li TX ‘ V ‘ ` o 1 e ” ­'·­
1 s V s “ ‘ ` ­ 44 N . 1 ï; ï '
,;,,,,,,1,, IM, Een ieder zal duidelük inzien, dat de
lt het V. dus nog moest overhandigen: j
àddm, 1. Een kasboek, loopende van minsten‘s`­"`
g, de begin October 1890 tot 6 Nov. 1891; _ "*
maar g ’ 2. Kwitantieboekjes van af minstens begin Q ij
, zijn _ October 1890 tot 17 Augustus 1891 en V {
,ZE,Lj’ .· ' 3. Een grootboek, loopende van April 1891 "
tot den datum van zijn ontslag. Q `_.·
maat, 1 h 4. Ontbrekende boeken en kwitantiën. A l_
mdgy. g - Bij het vergelüken van de kwitantie·boekjesj,
Welk _ met het kasboek, dat aanwezig was, werdsnl
jlalats ' , _ verscheidene fouten gevonden, 0. a. waren " VC
Ehm, · . enkele bedragen , waarvoor wel kwitan­ .f V
Y dag . tie gegeven was, niet verantwoord in het"'
[ van kasboek; andere bedragen waren foutief _i·lïï;.i£f,__
gerrie, overgehoekt, terwijl ook in de optellingen van E
,S dgn r _ het kasboek verschillende fouten werden ge? j_
ZG dg vonden, gezamenlijk tot een bedrag ten laste., °
Ogbg- i van den heer V. van f49.67, over den tijd
dggy van vijf maanden. ­ ' , ij,
gomm u De ontbrekende boeken zijn tot nu toe nog I,
hem niet overgelegd, zoodat wij die niet hebben'.!
nden. · kunnen nazien. D A
n tot Tevens had de heer V. als D.‘O. der Amster- i`_1_ i_
over- , dam­Divisie nog onder zijn berusting een saldo' Vf
jgv()l­ van huren van verschillende korpsen in zijn ­
aakt, divisie ontvangen, gezamenlijk ten bedrage ·_ I,
g een · _ van f 196.-- g Y Q-, jnra
er V. Volgens het kasboek zijner Divisie had hij-
M; zg nog in kas /*0.365; dus moet hij volgens recht j
1 een >..‘ ‘ afdragen aan het Leger des Heils: , ‘ .4 -1
jatgr `E Voor saldo huren f 196.-· ' 1 in
l18"m· ._ l , ,, Inkas Divisie ,, 0,365 - V ‘‘i’ ‘..,
en de ,, mmm ,, 49.67 Q e
tober -·-­-· ` · i
{, de _ Totaal . . . f 246,035 ­
çelde- Hierop werd door den heer Hoenaznn. ter Y 2
H tot wille van den heer V., de schikking voorge­ V V
ggauj 1 steld en door den Kolonel goedgevonden, welke V
?u·?;1' A schikking ook door den heer V. werd aangej r
` ` _ nomen, dat, wanneer laatstgenoemde f 250- zou. , ,y=;f;,f;è
i 17 V deponeeren bü den heer Hoennznm, en de nog 4
Slag. · met ingeleverde boeken zou doen bezorgen ,
1891. . Rapenburg 44, de lxolonelhem met zou aan= _` 1
I A p A spreken voor de fouten, die eventueel nog 1n
cvBn’ · i. ’ ` ‘ die overige boeken gevonden mochten worden;
Palm { Door den heer V. zelve werd dag en uur vast­ i
Wsw- ` ‘ " gesteld, waarop hij zelf met het geld ten _
‘ ' .‘v... Jïifgl _.»· L A ' / _ '
* gnêêiï «, ‘ ._i..a.,.,.r.,,,. 1 . . ­· ~ ­ · - '