HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.39 MB

TIFF (Deze pagina), 10.85 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

; ` .
```Av ` ` ·,.> "J `` »`» ii `‘"‘‘ ``”4 iïl‘i`ii`.i·€ll??i*ï`%ii€:rïiiif"' `» ' `·`
’ ` H * { ` ` · in " V s ` ­ ` `‘ ` Z
_ i ‘ "‘ 45 " E - · tel? V
i ïr ‘ï.'è L ’‘W‘ i
L., ,i:`· _ kwam en de beide Ofiicieren op hem wachtende i"
‘Qi vond, maakte hij zijn excuus en zeide, dat het a
li · . hem speet, dat zij zoolang tevergeefs hadden V. _
g` ,,,_ gewacht, want dat hij, hoe gaarne ook, de
I boeken, papieren en geldswaarden niet meer j
. kon. afdragen, daar hij ze nu reeds aan zijn ·
{pig; ,#Tê§;·i ,‘`_‘ ,_ _ rechtsgeleerde (den hoer mr. S. I. Hoennznïnl, *
_ T . had overhandigd. V,)
V _ u j Nadat de heer mr. S. J. Hogerzeil, advocaat, ‘
Q V. , den Kolonel uitgenoodigd had tot een onder- _ *
_ houd te zünen huize omtrent deze zaak, welk j ·
· « onderhoud ongeveer drie dagen later plaats ' ~
ë L " vond, en waarin o. a. bleek, dat de boeken, ‘
, »_in ' . papieren en geldswaarden van het Leger des ·
E f · · · ` · Heils nog niet in handen waren gesteld van
L ,i V _, ` dien heer advocaat, zooals de heer V. beweerde,
‘ ,_ werd door den heer mr. Hogerzeil, namens den `
j heer V. een dag bepaald, waarop deze de p
­ verschillende aan het Leger des Heils toebe- `
. . _ hoorende zaken zou afdragen, nadat ze door _
_',_‘ _ twee door Kol. Olipliant gemachtigde personen
’ ; in het bijzijn van den heer Hogerzeil en hem ,
Y zelf zouden zijn nagezien en in orde bevonden.
s _ _ De bepaalde avond brak aan en toen tot
,Q het nazien der boeken en papieren werd over- ,
; j · gegaan, werd dadelijk door de beide gevol- .
machtigde pe1·sonen de opmerking gemaakt,
p dat de ter tafel gebrachte boeken slechts een ·
· r deel uitmaakten van die, welke de hee1· V.
V moest overleggen, waarop deze zeide, dat zü j
V · dan maar vast met de aanwezige boeken een ‘
§fl·,l_‘f _` __ aanvang moesten maken, en dat hij dan later
. wel de overige zou opzoeken en overhandigen. ,` * _
i De heer V. aangesteld, als D.O. van de
»V‘l ·_ Amsterdam Divisie in het begin van October
­ 1890, zoodat hij dus ook het kasboek, de e
kwitantiedioekjes en het grootboek, zgn gelde­
lijk beheer betreffende van af dien datum tot
" _ aan dien van zijn ontslag, moest overleggen. j
" i De boeken echter, die hü overlegde, waren:
W j 1. Een kasboek, aanvangendc (S Nov. ’91 ·
j’l‘ ä en loopende tot aan zijn ontslag. »
_ , 2. Kwitantie-boekjes, loopende van 17 A
’«`. jj j ‘ Augustus ’9l tot den datum van zijn ontslag.
‘ ‘ n 3. Een groothoek, loopende tot April 1891. J
4. Twee copiebooken, eenige losse brieven, _ ` ,
V _ ‘ een lias met eenige kwitantiën, een paar
sleutels, eenige korpsrapporten, het divisie-
_. j ‘ rapportboek en eenige blanco rapporten. j . A
~ · - . ·.,‘ » i · .
j j H gg , i . i _ i { , rc , -·...`­