HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.35 MB

TIFF (Deze pagina), 10.75 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

. ‘i`.· A. «.eY=e··~:·»·;­~<x::: .`,.·. e .e -1 ·Y,·­«r­ ee n-­ ­ . - e · . e ­
< :.
. _=`, ‘ ‘.·`‘ ‘j·’ . ^`¥’ ‘``A ."’A ,
te, .e ;i;:¢;e;g­_A:.f;ï,jj ‘ 2 r· ‘ ‘’‘` . ­ · ‘ _’K~ `· _ _ J. ;, *1.. ·Y ~v·¥ ` , ·;·“>;‘·" ·.VA x. ~ ,jz¤j·· ‘ :3; g_ï1%;f= ‘ jgeegjg
,<§ïl;‘=ê~‘.;ï«ë;_ ,. , ‘ ;­ r ‘ ' ‘ t ' ‘ · · ':‘·‘i‘f^ =:* R ; ‘
;" ` ;á*feï‘=a#~,`.; · o ” ‘ · · ·· ‘ ir ·s·;· e ·
(E; -.1,, , ` ,­` · ` ‘
· · ’ ```. , F ­ 41 ­-­ .!"
. · F
l Y ‘ ­ 2 df A A l
e , Hlrulz. 56 Regel 7 wm omïewn.
‘ __ ·. _ ei
_ ·äg _,;eTg.· ~‘ De D.­O.’s moeten numr zorgen voor hun zieke Om- De Belangen in onze Jaarverslagen van nl ~
, @·; e;e o‘‘o= ‘ e .. $"ï°‘;; ,';‘b"“ tF°“dS Z1*1¤,;·=·;·d@¤ ‘";,“ ’*H°°f‘lk"""`*'°1· 1891 en 1892 geven een voldoend antwoord i
i ~ n li li U , , •
1 . 6 6 Gn zyzmlïgemmm 16 mc om bg het Ii_K op deze dwaze mcdcdeelmg. w
_‘ _ , aan te kloppen, in tyd van hoogen nood, maar behoorlijke _ _ _ 1 30 A .1 1891 ,
‘_ hulp wordt hen altoos geweigerd, In hêt Jam`: <=m<11e@¤<«@ ~ pm _ v 1
1 i 21Qi~-'e ‘ ontving het Hoofdkwartier voor het Zieken-
‘ Y en Gewonden­Fonds f` 583,33 en betaalde _,
er ` daarentegen uit aan toelagen aan zieke (lfli- v ·
512; ‘ e . .. ,
‘g ;, · meren f 95:),662 jj
__ ' En in het jaar, eindigende 30 April ’92, ll
ontving het Hoofdkwartier I`155 aan giften '
1 ?ï »à’*`·` ` ' ° V5 ‘ l 7 G 1
* ;'_ ,;ï‘f x _ en f4e88.2o in de kollekte voor iet J. en .·
' , fonds en betaalde 1"IGO.33 aan zieke Officie-
l, Stslël. ^ ‘ I . · t ·
» ren uit, zoodat het netto bedrag, dat 11113 de »
1 i Q _ {ondson van het Hoofdkvvartier zelf werd bijbe-
2 ­` _' taald, gedurende die 2 jaren {2189,41 bedroeg.

1 L _, I Bladz. 57:
1;, ­ - ,,Auu het einde van ons boekjaar (1 Mei) hadden wij Wi] hebben reeds aangetoond, dat l1e13l‘l0Ofd­
e ,,reeds ongeveer f 500 uit het Fonds meer betaald dan kwewüer altijd heeft erkend e,emSP1~a];e]jjk te
* »»°·%"e··g@P er ·@d°r dm ad hebben rv nog ergere zijn em voor zieke en gewonde Ofiicieren te
,,fl75 uitbetaald, dus ongeveer f 675 meer dan wg 1n 'lngên Em dat het Fonds daf tot dit doel
. kee maden. 1) ZO » ’ __ 7 ’ _ _
” bestaat, altijd aannierkelijk ten achter 1e. N1et
ëjïtlljï ‘ . ‘ minder dan 91 toelagen werden er uit verstrekt ,
gil `L gedurende het jaar, eindigende 30 April *92. ,
lr F Q · .
ï,.»ï"·ï;¢.Y; . 1
."l,E‘:1,« .
ghi I
· . «
___· 1) Ik kan onmogelijk gelooven, dat dit waaris. Ik zou Dat de heer Le Clercq er ,,HlmIH81 VHJI .
w __,, j daartoe eerst de quitanties moeten zien. Als ’t waar was, lygordgj dat ’p gewoon 0I`D`0i€1’ gësüêllüd , ` =
i it? · · ·· . .
eL,,$,,e,_,.,, dandzou hef] wel opMde een of zïlndere wgze bekend worden Werd (1001, het H00fd];Wä,rt,8,.v• N {,,jWGQ,,
‘*‘·=. ' l . ·t ' 1 t .. . . .. .
te ee‘“ ° g° ° °‘°‘T ""’ "‘°“ °°‘ °" “"“"‘°" "?“· ‘“ een bewijs, hoe · weinig hij het Leger in
5 ,5;, gyn gewoon officier gesteund wordt of geworden is door _ · 1 ‘ L '
t` , ­ · het Hoofdkwartier. NC(lmhl’nd {Gut' ,
' ïrhi '
iv ,, _ , .
Bladz, 58, regel 10 van boven.-
ï;e~=䧷=ï4.‘ _ _ ,
Twee van de vier Adjudanten, die protest aanteekenden De twee ggmgg getrouwde AdJudanten, dle
I _ tegen de handelingen van het IYloofdl<wartier,"verlieten in Nêdgrland in het Léger Zün, en Waarop due
ïet Leger, l De anderen zullen volgen, zoodra zg hun weg dêzê insinuaüê aucgn dpelên kan, zgn,
; _>_: er on.commg o en zien.
p Palstra (sedert bevorderd tot Stafkapt.) en
,`‘, ’ Adj. Clark. N '
l l ' Zij wensehen het nadrukkelnk hier te ver-
o1‘. . klaren, dat zij [het denkbeeld, alsof zulk een
‘ plan bij hen bestond, met verontwaardiging _
J l· 1,, , .. · _· ­
eäïrïç van zich werpen. Zij gevoelen zich gelukkig
,' _ ,itfl· ej' w _ , ­ z
e en op de rechte plaats in het Leger, en heb- «_
ben volstrekt geen plan, ,,eI‘ (ICH by] by 11€F¥l’ ‘
, - te leggen?
· ··. = .. in .
· *?’ïï»*‘ . 4% '‘'1 `
‘ t·‘-- 1 .
V e :', _ ·­;;;1e;;·.
Egg N '._ __, “_« ,,·`{` ._>__ <__'___ __ A w_ _ K , e_,.,. ,.»,·­~; ­·-·· ­­ Y · ·‘ Y ‘ ' " ‘Y " ’ ‘ ' ‘ ` """""`”` `‘'' "“ ‘‘‘‘‘`’ ‘ · - » --«­e-­-ï­,¢«­­·r«-­­«-- ·«·­­~~ ï....Y` ..,,,,,_,_____“,_;;;__~r_T?ä, 5,,
'§äv:#"‘"‘··~--«­­­~»~....e.­·­·­·­ee­·.eeee....eee.»­­«­··«~~·~­­»~ -