HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.43 MB

TIFF (Deze pagina), 10.69 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

W 7 _ ____ ,.,,,_._,,.-.,.,,Y V,,r «.­ ·­v»· ,_·,;- npvem emïïïnï. 1 FZSTW ¥=·...;«· «.·
`;{ ¥ «
,· "’«` ‘.‘~ 'Wï’ T ‘ E ··‘` ‘ ··‘`` " l . . - . z " § . · [ ^ ·, 3
· ·· FF ‘ J ·s A o i- · ' 2 ‘ W i' ‘ [ `N _ `H Y . ` ' `
' i.·i, .r i i ii ` i ‘ ‘ ‘ s . T *1 l
, · = i ' A · ‘ l ` ' i
.
iv i r iear
[ i . 2;. L“ · ­‘.j+
` o Q * ïïïï; V4··,h’ i
e i ‘ ·.·'
o » Y *­-«°
N { s o " e eei
# Z g ‘ :>· ;
, <~>. x• • , _<;Q_f;è,
Op een persoonlijken aanval gericht tegen eenig Officier of de Leiders van het Leger
. des Heils in Nederland antwoorden wij niet, en wij beklagen er ons ook niet over. Wij hebben -_ ­vi`v
nooit zorg gedragen, onze eigen reputatie te verdedigen. Het publiek, waarvan wij de dienaren- ·`«` .
zijn om Christus’ wil, doet dit altijd met beter gevolg dan wü het zelve konden doen. , l-,o jï ‘«l`
kunnen het er dus gerust op aan laten komen en wachten, dat de tijd en het gezond verstande
der natie elken persoon zal rechtvaardigen, wiens naam in dit boek of in eenige andere publicatie 'tl,
_ wordt benadeeld. In etiï
,,Assailed by slander and the tongue of strife,
His only answer was a blameless life." f
j (Waar de laster hem aanviel of twistzieke tongen, _ j V 4,
Was zijn eenig antwoord een onberispelijk leven.) N W
.~z1j¤
r Ook zijn wij er niet verbaasd over, dat onze reputatie wordt aangevallen. Het Leger heeft
ten allen tijde deze moeilijkheden te overwinnen gehad. Het is steeds de meest gehate en de ` K`
' meest beminde organisatie geweest, van die welke in de laatste twee eeuwen ontstaan zijn ten ­
"' minste. Wij leven niet om de gunst van het publiek te winnen, maar om goed te doen" ·
, om voor de zaak der menschheid op te komen en de zielen der menschen te redden. Het felle V ~ jp
licht der publieke opinie heeft altijd het meest diegenen bestraald, die de baanbrekers geweest
zijn van eene nieuwe methode om veld te winnen voor de uitbreiding van Gods koninkrijk; en 'W
vooral heeft dat licht sterk geschenen op hen, die het gewaagd hebben hunne eigen reputatie te A H `E _
verliezen, ten einde eene nieuwe beweging binnen te loodsen in de haven van algemeene goed-
keuring. Er zal nauwelijks één man in heel Nederland te vinden zün die met zelfopoffering _
gewerkt heeft voor God en zijn naasten, of hij is te eeniger tijd gesmaad geworden door laster- .,-.‘ _
tongen, züne beweegredenen zijn verkeerd uitgelegd geworden en zijn werk is Sleellts V001' Onder-
gang bewaard, doordat enkelen dapper standhielden om den schok te weerstaan, welke menschen « ·
met kwade bedoelingen getracht hebben daaraan toe te brengen- ­ Ti
Wat anderen hebben verduurd door alle eeuwen heen, en wat groote en goede menschen _ V .‘i,
in ons eigen land hebben verdragen, daaraan verlangen wij ons ook niet te onttrekken.
j Wij zijn volmaakt tevreden met de verzekering van onzen Heiland: ,,Een dienstknecht is niet _ Q
gj ­ meerder dan zijn heer." Hij bracht er Zijn volk toe, te gelooven, dat overal waar een Christus _ ‘
ronden wordt, ook altijd een Judas is, en een kruis en velen, die gereed staan, Zijn trouwste
· fipgen te kruisigen.
P . , _ .___,