HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 10.76 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

i _ 40 " .
l . ’’‘· ïï ·­ l i
{ Znlk eene iirma van accountants zou dade­ ­ 6 r
j lijk elke fout, indien zij er een vonden, rapper- ' **
*16 · t<=@r@¤· ' « Q
ak j · Jaarlijks worden de balansen openbaar ge-
m i maakt. Bovendien zijn de boeken van het · _ ii
3d` Leger nauwkeurig onderzocht door verschil- L,
is lende buiten het Leger staande personen van
BI" ·- , hooge positie in Engeland. d ` ,,
*· E Een dezer personen, de heer ARNoLnWH1TE, .4
constateert, dat ,,de administratie van de Leger- "
Gü ` F ` ,,"des­Heils­fondsen, ofschoon niet vrij van.die' · E ii
JB' ,,kleine fouten, die alle mensohelijk werk aan- ­ ;
mt ,,kleven, even goed is als de administratie .
817 " ,,van de Londensche Vereenigde Actiën-Bank." y
18% i De heer FRANK Snrrn verliet het Leger om ~
im geheel andere redenen. l I i
Km « -
§`€‘ Blade 53, regel 14 van omïeren : , f
Den 26st@¤Mei ’9l schreef hij aan Aclj. X : ,,Gc zultzekor ,,Thee1neeti1ig‘°’ en ,,g€€SiZGlljl§G bijeenkomst" l`
üêl ,,met belangstelling vernemen, dat zü (eenige officieren van zijn ternauwernood als gêlijkluidgudê termen,
tg- ,,de Zuider­Divisie)·juist flO0 bij elkaar gekregen hebben te beschouwen H ZOIKBF is Br niet Vêêl H;lyS_ _ ‘v»~ {
Ike .,door een theenieetxng op een jaarfeest te Sehxedam. Dat ticigmg in botcrhmnmên en thee. _ V
te "ïï...ï,ï§Zi'tï."i°ï.§1'ïlïê’dtïlïig llCI.‘l'l`ïFï»·Z““ g" “"' "°‘g"”"° ‘ ` L
Kim H Deze geesttelijke bijeenkomsten met practische 1·esultaten A
worden zoo stelselmatig mogelijk gehouden; ze geven
gd wat verandering en bieden tevens schoone gelegenheden .
aal aan tot kxveeking van rnystieisme. ‘ '
, i .
iii · ,i#r
w_ De Generaal zou Leiden passeeren, in het begin van Al WBGY een Vêrkggrdê VOO1~StGujng­_ {[61;
' ' ·. '. f; ' ' te kri' · . Q;2
is J ‘.ï;ïJ1ïï.t.,,ï‘ï;‘r..t?..ï‘.äï.ï,ï.'ï ‘Zï.ï‘°.ï‘;.“‘;’;ï,ï;ïï’.,.. mJäZïï,ïä‘; gm deeg aldus we .. e ia,r, ;
Bh' moeielijk naar Amsterdam zouden kunnen komen, tegen De DHGOMG der Holl' SP' M1·l" bevreesd
Hg betaling, ’n gelegenheid te geven den Generaal te zien. Zlllldêv dat bü gelegenheid van het doorrêizen ­ . _.=‘;
Op van Generaal Booth eene te groote menigte _
de op het perron zou komen, nam het besluit geen _
perronkaarten verkrijgbaar te stellen, zooals r
anders de gewoonte is, en den toegangtot het jg?
r perron geheel te weigeren aan hetpubliek. L flg
im Daar onze soldaten en vrienden te Leiden _’
[Gt l, door dezen maatregel teleurgesteld warenin l
dd li hun ,verwachting om den Generaal te zien, ­
de wendden wij pogingen aan bij den stationchef ,
E ’ van Leiden, om voor hen eene uitzondering
OD ‘ _ w " gemaakt te krijgen, zoodat aan hen perron-.
an ` ‘ kaarten zouden worden verkocht. A e,j, Q
we p Er was hierbij dus geen sprake van geld
t _ maken VOO1' het Leger. A