HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 1.43 MB

TIFF (Deze pagina), 10.76 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

Mir IB ;. IQ-r ‘~`wT::E;¥'ä?>`?. `{'ITT `äèvvväa ‘ ç;`;";F""‘”‘$,"!T·""1’f'!¤ V, ?.Y•¤!•|.’2W«".'(, r J- "'•ï'1Q’”"‘ = ·'::;1 ·‘ïi·::1?à¢;lê rr ‘ { E '¤«N, » ¤.·~ 1 ,. .,
~‘.‘'
ei? LXJ ïïïï *‘i F" `L · i ` ‘° i ``‘‘ Y‘ ­`:·~ " ''‘` VW Y;
;ê_v€`i3iêIï1;;;`?,­:r,*_. »­ g, R .'v_ ` ` g . , .­·?»_,‘ ` . .. ` _ I ·._ , » .­` ‘;·. _ «-ga L! ­`ïJ`;.,‘,~."­ " ~, ' p,) »_·T•____?%i(,:';_ 'A ll g 17 ..> .M» "/rt ‘ , >_ :-1- lv
`v`_ ;`iT;`-il '`.’ ~ ' ” ` . ’ `· ·‘ ' J
Ens ’` · . C
‘ ;i*ï r ` - 39 -
r iä·§Q€-i`, . · -
Jr N Blade. 52, van ondewm. j
.· ` O a Het Hoofdkwartier koopt de eetwaren ,,en g1·os" op van Dit is een bgslïgtg Onwaarlreid, ;
j de vïlrïrlxilletndä levcïalrêciers, leglt teï) die noodige tpereerïäen mot het Hcufdkwarücr, mmm het Cent, 3,16 l _
äl li · A' *· ‘ °P’ 6 mm Ou 8 er voor .ê B mg la? Gn a us Fonds van het Maatsch. Werk koopt zulke ar-
ê, .- _ verkregen verkoopsprrjs en cred1teerthetSp1r1tueel Fonds _ d 1 ,
' N in · ­ Tx ’ • r
jj. voor het bedrag der behaalde winst. Maar Sociaal 11 onds tlkêlgn als boommz aar äPP9 GD: enz 1 Fm
'· verwarren met Geestelijk Eonds, neen, dat doen ze niet. groote hoeveelheden, om de Shelters goed- ,
j · DM is têgw hun 7”`*'"·Cï@P· ]{O0[98I° te kunnen voorzien. Maar er is
=.= rr; ·· , .. .
eglï?1 door deze handelwijze noozt een cent over- ,.
gegaan rn de andere fondsen van het Leger. '
'l`I`
'
E _,_., M .1 ‘_ - Met de kleederen voor Dakloozen gegeven wordt echter Klêgding. wordt aan de Dakloozen gegeven , B .
` eonigszins anders Ngehandeld. Sommige daarvan wor·den Wam dit Hoodig is, maar het algemeen bB_
§ g<rï_;Q­‘= . ‘ verkocht, zooals wg reeds zeiden, aan de Dakloozen zelven, , 1 h t M, atscha BH.]! Wçrlï van het
i§jtêï`f.”­,, L als zü die betalen kunnen van hun f0,5O in de week. gmse Yan 8 a "Pp J I
" ·­ Leger rs, een man te laten betalen of Werken ­
nl " voor wat by ontvangt of dit voedsel kleeding
,f. _ . 7 1 'I
‘ dak, of iets anders zij. Hij waardeert het dan
· meer en wordt niet tot een bedelaar verlaagd.
lj ,3 j&;·_·:` ' ‘ , ,
g ;,;.ïi,=_ Voor de kleedrngstukken, dre aan de Dakloozen
verkocht worden, betalen zij een Z€81f ge- c
‘ ringen prijs.
Natuurlijk hangt het geheel af van het oordeel
der Ofiicieren, in bevel van de Toevluchts­
huizen geplaatst, om te beslissen, in welke
` gevallen het beter is, kleedingstukken te
geven, en wanneer het ’t best is, er een
> . . . .
, klernrgherd voor te laten betalen.
De rest wordt geregeld aan ’n kleerenjood overgedaan. Ep Woydt Hjgtg ,,3,ag 3911 ]ï]ee1*e17,j00d
· ove1ngedaan" behalve zulke dingen als totaal
onbruikbaar voor de Dakloozen zr_jn, zooals
parasols, veeren, prullen, iiuweelen of andere ‘_
r " japonnen, en bovendien kleedrng, dre niet meer
- ` gedragen kan worden. Deze soort van artike-
ii; len worden natuurlijk verkocht, en het geld, dat _ ,
‘ er voor ontvangen wordt, blijft in het Maatsch.
,g·Q·l4, ` _ . ,
Fonds, en wordt gebruikt om andere kleedrng
j of voedsel of iets anders te koopen voor
‘ ,’ ‘ . d
§jg,,.;g dezelfde klasse van menschen, voor wie e
verkochte artikelen gegeven waren.
Bladz. 53, regel 13 van boven.
, . . Ach! wat men in Nederland zien kan achter de schor- Dit is geheel en al OI1W2Ià,l‘. De boeken van F
_ mw ]Y_‘; it vsofmlet """1k”3E is FP dnäün Wïlrd NIET? in het Maatschappelijk en ander werk van het jl
' , vmigeg mg mii wa er m Dgè im Mm? mgeschwdb Leger des Heils in Engeland worden geregeld ir
,,5;;,, De groote grief van den heer Frank Smith, toen hij de { b d. d ‘
rr-;ï.. . . . . . . ° .. ° `i
leiding der ,,S'0ctaZ Reform Wmg" IH Londen uit zijn nagêzlem door Gene Hima van Sw lg 8
l‘·‘ ·?.r ' . .. • ;
1 houden gaf, was dat er niet eerlijk met het geld voor ,,aocountants" de heeren Knorr, Boanninen,
dakloozen en Armen gegeven, werd omgesprongen. Kggppjgn 8; Co,, (16 Finsbury Circus, London .
t · ‘ EC.), welke firma ook de boeken naziet van ­ c' .
de Midland Railway Company, een der grootste
spoorwegmaatschappijen der wereld.
_ c
‘ .' _ e A K I g g VX Y p _`M`, -,;-1 · ,4 `,_ . , ~`EE;_jA,,Qh _
g - .· e e ""*v - v "·v-vvv ·‘~>-:‘=ï=·#:+<¤/