HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.31 MB

TIFF (Deze pagina), 10.77 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

’‘ * ·‘ ,, ’ ‘“ " ‘[ - .·n.· A`'ï
_ o ·
hal; Blrviz. 52 in het mirldm: I o .‘
De Rekening ,,VI'Pfl!€ A.l;d¥,” (lit is fl0 ïlaümjpau lt v0ll<8- Voorggjogt hgf; Oypjujgt, dat gg? ljgglyag van
eh L l,°,ï,ï"ï?.ï; ,‘;ïïl,ï,;,?ï ïï;‘°,ï‘;f,ïï§.i‘ ï’.;1.i`,"ï;,‘i;i;l,Zï~’,ï1L f ”oo·ooo ooooooo ooooooïlooo oooooo *
am- Dit bedrag toch staat in de 1;,,1,,,,,, geboekt ais, upc,. ,,Vï`€d@·AYk” aan l|Bi H00fdkwarher zou zijn II;.I;I,I
ng, l meubilair ,,Vrer7c Ark". b€taald· I ' . _ f
l Er werd slechts voor oen bedrag van f 459,50
Im aan meubels van het Hoofdkwartier overgo· I
. . nomen; de overige meubels van de Vrede Ark . o
uit worden van particulieren aangekocht. i
de L `
en, l F Deze meubels bevonden zioh reeds in ,,do T’»·m7,·" van dg meubels, die zich in IIC]6 I/I·€d6,"I L
,6,, toen mon ’t gebouw den 2den Jan. Mss kocht, wo,·do,, 1,,.- hcvondcm man mm ,,6 gebouw (1611 2d,,,, Jam ,88 yI_;Io
g tergebrnikttoendekadettensohoolzichdaarbevonden daarna . .
Eur geconverteerd in renteloos kapitaahtoen die school naarRot­ kocht' Waren reeds Vele aan Vêrschlufmdê kom)- i 4 3
lim terdam verplaatst werd. Menig corpsoliioier had ’n bed SGH gozoodoo, DL aan MBPPG1rAlkmaar>Utl`€Chtv
an uit ,,d0 V2·edo" kunnen krijgen, als de chefs dat maar Beverwijk, NljV6I‘(l3,l, AU1SlZGI‘(l3.m IV BH V61‘­
"°‘*§¤¤*"'"‘ l""l‘l°"· scheiden andere, in ’t kort overal waar hetnoodig 'I nl
- was. Toen de kadottenschool van Amsterdam
do naar Rotterdam word verplaatst, worden ook - , gj
HB o de bedden, door de kadetten gebruikt, daarheen;
do overgebracht. De bedden en andere meubels, /
lm die daarna nog in de Vrede overgebleven '
cn waren, werden, juist omdat zü oen rentoloos « lj l
lm kapitaal waren, aan de Vrede­Ark overgedaan, · die
Bd tegen een verminderden prüs, die vastgesteld
BH werd door vier officieren, de Maatschappelijke
I en Gieestelüke Afdeeling van ons werk ver-
39 V togenwoordigendo. · o
· Deze overname was dus een voordeel voor E
de Maatschappelijke Afdeeling, die anders het u
llloubilair voor de Vrede-Ark nieuw zou hebben
en gekooht en dus duurder betaald.
` ° Die meubels worden dus tweemaal betaald. Immers zo Daar de jyfaatschappglükg GH dg Geestelijke I V.
W‘"`°“ ooooo o'o 8ig°Hd°m wm lt Loooo gGb°°kt! Do Afdeeling hun afzonderlijke fondsen hebben,
tweede maal worden zy betaald door de dakloozen, opdat . . . .. . . ‘ .
niet­dakloozen er tegen meerdere betaling, dan in dm:. ls er mem Onblutlkg mi dat de gene Afdêëlmg j
Djóivglshoglcld gevraagd wordt, van Zouden kunnen pro, II
iiteeren en opdat het Leger ’n goede rente zou kunnen Er is dus geen kwestie van áW86121H,êl,[[)8tä,f?·]d. ~
IIS ïoiïïog vaipjlgcïld, datDvoor voeding, werkvorschafoüng,onz. IGolijlï hierboven gezegd is, was het geld ­­e;.,,ool
pu "" ““" ‘““‘°°?EN “ g"g°"°"j niet uitsluitend voor de Dakloozen, maar ~
Of de heeren Ankorsmit, Wuste en Hmtzen deze ·
n_ hamlelivijzo van het Leger ,,f?«_h·" zouden vinden? voor _?Hs__MaatSch` werk gegeven _ _ nl
k Wij zijn er volkomen van overtuigd, dat de ·
’ heeren Ankersmit, Vlliiste en Hintzen o.s. ·. fI
op voldaan zull.en zijn met de wijze, waarop deze I rtl .l
` f 2480 door ons besteed zgn. Overigens liggen
In , i onzo bookon ion ailon tiido voor hou tor inzage, f
j, ‘ - en kunnen zij daaruit zien, dat geld, gegeven ‘
/° u voor het Jllaatsch. I/Verk, voor geen ander
doel door ons ie besteed,