HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 10.77 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

Y _, 2 ·= =¥¢jr ; · _ ·EvW 4
,5 1 ·+,;,;·;;ov ;·« »· :`;¥_xï;_.‘_ ‘~ g­._:·.‘§· ;:‘.¤;·_:~¤­‘; « $*1; <‘«,’;;.;q =,ï,,1jy;‘·.<ar­v. 4* ,·~·2`*·_r·"¥ïLäa ­­«» we ;t.:.;<1_.Q '- ‘g’·¥ `;;·»x<‘·_;L:­ ,»ïï:_‘§‘.;· *."' ‘«·¥v§£f·ï.';"··¢ E i` F ä'·'1.;:"g.{:‘: Wi '`«­ #<ï.9«zj~4 l -;">.=; ,=­§= r =‘§:_
M Q · ~=`· rr; ~V j- fel"` ij j er ‘ ;jï_ j __;,<_ i,__;, Mg ff __ï,,’/”_‘_^§"*f«; T' ’#_, >_,, _?f",,_`f,;"?2f,_ _f__ïA" A‘_. fQ _’,`_.' `,, ï§QQ. ,,.ç,.r§äT?_> "fï
_<_;5;£V `A 4 ` :3 ft V ` _ V_ , , { nl · ~ . ~ x . ` ,· ·` TF`, Jv _ , .v;‘_· i { «_L,,;{‘·_t·k:` Y { ,:,·; , · , , ­`~Y_ ;'» ly , Jà ··,~_ ,> `­_l I _ _y lil" _`4· .·. U , , g,»j'i>«f, { ·
$1; .; ,=,· »_ . , i 5 = e ‘ . ­ · ‘ ·
te ­ _ nk ' '( E; ·
ïg;a;a?J* `
ëï?`¥?§‘·¥ ·` " r ‘
T ~ M _ . betalen. Het vormt dus een deel van het l
j {gl, .. I . p
p. M Maatsch. Werk van het Leger in Nederland. ,
5* De Vrede-Ark, die oorspronkelijk eene zijde . ·
. S . van het gebouw Rapenburg 44 besloeg, en zich g
` thans ook uitbreidt over een deel van den an- l
"'E~*‘T_‘ .~ . . . .
deren vleugel, IS te bemehtigen voor belang- l
` stellenden.
g j ·. . Sedert de opening vonden er 81 mannen een
' läïl .. . . v .
. goedkoop degelnk en gezellig tehuis.
... _ tx a t
ï;i.·:" . . `
Daaronder waren 17 mannen, afkomstig uit
Y den Shelter in de Haarl. Houttuinen, terwijl de
ga f? [ r ~ 0V€1'1gt‘Il tot d1e klasse van Werklieden beheoren,
' '. ;H:·"'§Y . . . .
· " WIB! VCI‘(].lGI1Sl'»G11 llGD. Il1Cl3 1Il staat S`l3Gl.ilGI1, BBB l
, ï ‘*j;‘~‘ • Y
_ hoog kostgeld te betalen, en die de voorkeur
geven aan eene Christelijke omgeving boven
` _ die, welke men in de gewone kosthuizen van
minderen rang vindt.
rsi €=ï· " '
lbjï '
Men gebruikte voor dit work, om der goedkoopte De mannen, die de vertimmering van de
·¤ 1 , . ­ . .
ëjriiynl wille, dakloozen. (Het gemiddelde loon aan Dakloozen _]/I·6.d6_Al«k hghbgn gOdêm,n’ ZOOWCI als aug j
jlï; · d°°‘ t Ifêgm “‘tg‘ïk,F°'d IB °"g°v°°‘__f0 50 In d° w°°k’ andere veranderingen en verbouwingen 1n de
. plus voeding. Van dief 0.50 moeten zg echter de kleeren b M t h W k `
g ggfï _ voor hen door ’t publiek gegeven koopen. Dus ook Dak- gc Ouwem Yan ons aa Sc ' er ’ WMCH
daarom tot ons kwamen. In ruil voor hun
Y ZF _. werk ontvingen zü voedsel, kleeding, een bed
en een dak in de Toevlueht en bovendien een
· klein bedrag in geld
i' . · gg • ­ à
‘ Zie omtrent het punt kleedmg, Blz. 39
van ons Antwoord.
F5. ] ‘

_ Bludz. 52, regel 5 van boem. yçgg
r·/. ·. lr • . . . • ,
In de advertentie voor de N1euw_jaarsaanvrage wordt jxls antwoord hloyop mo blz, 3l gn 32 van
immers verzekerd, dat als slechts de sehuldendercorpsen dit Antwoord
` igiebetaald waren, het leger in staat zou zgn voortgang te _ à
maken met allerlei Rcclrliagswcrlc, als:
, het ve1·sehaH'en van huisvesting aan Dakloozen, ‘"
het verschaffen van werk aan Werkeloozen,
o het V01‘SCll{tlllGl’l van voedsel aan hen, die gebrek lijden enz.
_ Blarlz. 52, regel 19 van boven.
gp . . · ·
gj.; ·· ,,De Vrede" werd alzoo op nieuw mgerieht als logement. De Vrede-AFII 1S geen ,,l40gBIl1B1'll],l’ zooals
‘· Het zaakje rendeert heel aardig, De kolonel verzekerde uit hot bovenstaande blijkt
‘ " rk ‘ il r ‘ · · ··
rj; ï?pIï;rs°°?v2rB’ gna; ïgm vl? dll W"' dat hy M w°l De V1‘ede­Ar]< onderhoudt voor ’t oogen-
gg . . . zu u zou 0 en. . . .
_· . _ pp blik zichzelf. De winst op de VH-2de­Ark,
indien er winst is wordt ebruikt tot onder-
.,.v. ­ steuning van andere deelen van het Maat-
Q · schappelijk Werlc.
Jy kl,. . . ,
Het 1S onwaar, dat de Kolonel ooit aan den ,
- heer LE CLERCQ gezegd heeft, dat hij ,,er lO°/0
uit zou kloppen?
· . · . . W
. a _ . i t _ , . i M , . . . ..... , ·‘·· ·
4 V j T xggqxqw vTl ,;_.i .g1,,.;.,,ï;lq,N_,1·,,`_,«` ¤_·~­-­­_-__·A*fY* in _
-.;,¤,;·.;:..=x;;<. · · ‘ ~ · » ‘