HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 1.31 MB

TIFF (Deze pagina), 10.80 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

‘ï‘
Deze lange brief aan Adj. V., welke voor- "` ii %__=
g* j i komt op pag. 49, 50 en 51 van ,,Een Protest",
it i i is weder een bewüs van de voortdurende ge- i °
duldige pogingen van de zijde van het Hoofd- i;_ï`;i
{G kwartier, om Ad:.V. zijne verantwoordelijkheid e'
IS j te doen gevoelen, en hem de schulden van zijne 4
DQ Divisie te doen behartigen.
lt r Een deel van dit bedrag van f 1677,55 ‘ ·
` i heeft het Hoofdkwartier later uit zijn eigen fond- j Q; jj
lg sen aan den heer B. en anderen betaald, en een · _`
m · . ander deel moet thans nog door den tegen-
M woordigen Divisie-Oflicier worden aangezuiverd. , " j_`‘
19 Blad:. 51 ia ho mirlzlcn ~
Et Het is een ,,msr prim·£<»p" van ’t Leger om geen Dat het geld, om de huur van Rotterdam, ‘
tg maatschappelijk met het wgeestelük f<mds" te verwarren. Zomgpthöatêr, te betalen, genomen Werd uit j
l<» Mïe M in ’t begin M ged ‘··=°d*g· De hm en een reine nee er restje er bmdimr, waarin l ­.e‘l ¥
m wijlen den heer VanIJzeron voor den verbranden schouw- ld voor de Dalkloozçm was WB 619 d is
RS burg, ’t zlomertheater, aan de Kruxskade te Rotterdam, ge __ gg g ’ ­. gj
moest betaald worden. Geld was er echter niet, Maar dam- QGBII bBW|]S dat het geld, Vo0I‘ de Dakloozen ·
j er veel gegeven werd voor de dakloozen, besloot majoor geschonken, niet Voor hen werd gebruikt.
jl? French, die huur maar van dit geld te betalen. Dit feit Uit Onze) boeken bjijkt, dat het geld aan dan
ig is ook staf­kapitein Mitchell, die thans aan de ,,Home ham van IJZBIBH betaald Werd uit het fonds
gn oHice" te Londen werkzaam xs, bekend. Adj. B. heeft .. .. .
persoonlgk het gom mm een hoer vcmuj, tjmmgrmau VOO? GBBSTBIUK Werk. Wij hebben drie geheel _ ,.,­ ri,
aan den Opp9I°t te lbobtgrdäm, VOOI_‘ van IJZQ]_‘()I] tgp Ill. it
hand gesteld. werk, een voor ’t maatschap. werk en een voor '
den handel, ieder met zijn eigen kassier. Het
er zou ons echter volkomen vrij staan, al onze
¤D gelden(voor handehgeestelijk en maatschappelijk g§{‘i
ia werk), in een en dezelfde kist te bewaren, om j _iV_'
o- ' maar iets te noemen, (wij doen dit echter niet)
zr, indien slechts uit onze boeken blijkt, dat de
en z " gelden besteed zijn voor het doel, waarvoor _
zij zij gegeven werden.
j · Onze boeken liggen voor ieder bevoegd,
1 onpartijdig beoordeelaar ter inzage en daaruit
blijkt, dat wij geen geesáelyk fonds met ·
ru maaáscbappelylr fonds verwarren, en de .
ik _ gelden, voor Dakloozen gegeven, ook voor jïïiä
jo j Dakloozen gebruiken. _
lu Blad:. 52 bovenaems
9I Het Hoofdkwartier ontving in het laatst van ’t vorig Er is geen enkel kantoor getimmerd Van dit
, iw. evenals nüïefdedigbeïd ¤eervel‘m<>s@¤"¤¤ we ¤¤dcw geld. Alles werd gebruikt voor Maatsch.Werk, `?ïY"*
ct A Instellingen, van eenige. kooplieden in tabak, uit handen Waaxvoor het gegeven Was. (Het was niet uit;
, van de heeren Ankersmit, Wusre en Hmtzen, ’n gift van .
jk _ #,,480 mn behoeve van de Daklomme sluitend voor dakloozen gegeven.) Een deel van ··il gi
·<·>- rar heeft vm. deze met imrrortn ri. ,a ma·= deze Som Werd ëmeewend voor de ï¤ri<>bü¤g ,
tb, g8tlHlHl8P(l. BII V9I‘lZll11Ill0l‘d GH (16 boven l'B0l1tGl‘VlGlg'8l VHH Val]. dB VF€d€'Ark, BBB kosbhuls, VOOI°H3»‘
lle r dat §‘=‘b°¥¤;" PP°d¤°ü°f gêmüükb melijk dient voor die mannen, welke in onzen
·e­ Shelter geweest zgn en het zoover gebracht `
hebben, dat nä een beter logies kunnen
_ , .~,i._ . , ._ _
-.~«n#·.#1>’ ’ ^ ïf ­ à · r" . . A U ,