HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 10.80 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

. `W a l op « -; ­ . . . - _ -nY.~.-e Y .
If i' 0 * " ;~ =:c‘»ï « ~ =‘=ï· >l4 .` = H `· -; . ee ­ ~ M,
j ` "
'i‘ä?%‘ e:¢' é?Fè?ï:äïiáiïï!ïï';;.">*?^Yï?"ï[€¥”b‘Fi€_T·l` J "` V . ' ’Vi·’·*’ ‘»’- i ’; ` S”"·‘ï"Y·"*i*"-’*Y4"'f"­·* ‘_ `· '0?ï#"‘¥"‘Y‘.{·?"r{ ”’-. `‘`` *5ê"=,«’=2.·.ï’¥"!?*ï‘·""'Y"Y=”Z¥.‘ ;; eraïï`. "
e?§£€».ïEïïI*°·¥ ï£* '`-` ·F * " ” ­ ‘ ' 0 f*;‘ ·"a ·``· ‘ W
.ïP§;ï<;‘ïïè;· ;A` ` "‘`- .
Bladz. 48 onderaan. ·
`; « _ Op den 23611 Mei 1892 was er een Oblïge van ’lï Leger D3 hggy Lg Clgygq bggagt hjgy dg vgygjgsjyjgi j
0 *ï . A ­ 7 ° .. . ­ • · K
aw 010 TW@¤t¤¤h0 B¤¤l<»_e0000 f45°°» 0000 *000%*00000 dat hij starkapiteln Govaars vereenzelvigt met · i
borgtocht aan Stafkapitem Govaars verleend, blijkens de h t L ` d H .1 _
_ · Accepten van den 16en April bevorens door hem getee- G egel GS _ S '
k€ud_ HOBWGI door dan hee,. Govams f 300 in vtwmu, Dal) St8ll(a[)IlBI|I GOVH3.I‘S V3«I1 (le TWBIll3SGl1G
_2e_ l, T, borgfonds d r credietvereeniging van die Bank is gestort, liëmlï geld Oude? b01‘gtOCl1l; heeft geleend, is
­ kan het Leger toch niet zeggen 111 de Balans, dat l10l7 gg); Pgysognljjkg Zaak, dgn hggp IJE (iLERCQ
§« maar f 4260 schuldig is, daar de Twentsche Bankvereeni- · ­ ·
i w: 0 niets aan aat en die evenmin behandeld ·dt
van f 4500, 1n e oe {en van iegei es er s. .
_ Het Leger des Hells heeft geen geld van de ~ ‘
Twentsche Bank geleend, en is dus ook aan . ä
” de Twentsche Bank niets schuldig, noch f 4200
“· noch f4500. Ieder, die wil, kan dit bij de
Twentsche Bank gaan informeeren; en het
Q ‘ blijkt ook uit het Driemaandelijksch Verslag
‘ van de (Iredietvereeniging der Twentsche Bank,
` dat het Leger des Heils geen lid is van
f§`§f_' de (Tredietvereeniging, wel de heer Grovinxns
E A ersoonli`k.
P J _ .
gj ,5;; De post van 7*1300, waarvan de heer [JE
CLERCQ spreekt, is het Leger des Heils schuldig
'l,_ . 0 aan dell heer Guvaars, en de zaak is volkomen
. r in orde.
r
=z j
Hoe het mogelijk is, dat de heer H. J. Townsend Dit is eene dwaze opmerking, zooals ieder
,,`, accomzmnt of the Salvalion Army, de boeken voor ge- man van Zaken Weet Als de hem. TOWNSEND
zien en in orde heeft kunnen verklaren, begrijp ik niet Zelf dit ­_Vu_ niet overkwam om dc boekgn na ·
recht. Maar er zijn meer zaken, die ik niet kan begrijpen. _ JL, _ 1 t h Q1 d __ b
De heer Townsend is dit jaar zelfs niet in Holland ta zum? (dn IS 18 POC gc dan Oor Zult G`
geweest, hoorlijk gevolmachtigden vertegenwoordiger-,
. ‘ en zijn de läalansen zelve toch door de handen . ·
Fjëli j . ,,
. ,, van den heer TOWNSEND gegaan, voordat zij
Far. . wg ,
werden gedrukt. j

_ Bladz. 49, regel 6 van onderen. j
M__ d M_ 1 t 7 F@b1‘· ’92· Wij hebben reeds bewezen op Blz. 25 en 31 van
gn Wam 6 Jut un ’ dit Antwoord, dat het in de Circulaire duidelijk j
TM 'l'‘ B Schumsmah vermeld taat dat de Aanvia e van [6000 l
vi I:. . . . 7 ' S Y Q ·
U _ ,,Daar de Kolonel afwezig is, wensch ik u de ontvangst 1 g
. ,,dezes te aeeuseeren, en mem de geiegenhem te imrom gedag? "Y‘“`d> Om dC_ S°h“1d?“ der k°"PSB“ m"
· ,,u te zeggen, dat het saldo van f 1677,55 het doel van het Batmnaal Hooidkwartmr mt Ucwbsr ,9I
nwe volgende finantieele campagne dient te zgn, nu dat te (lekken. ,
{fr ,,de schulden aan ’t Hoofdkwarner van vóór 1 October Het bedrag der korpsschulden aan het 0
­‘ï**": " " • · ..
.­., ,5;. #00 g000 ee 0fb0000‘0 0¤0· 1> n0Orei<Wa­na­ tot oa. er bedroeg agenigk ,
1) Er was duidelük aangekondigd datdeschulden zonden pl.1J1. 1"1U,0Ul), maar het H0Of(lkWartie1‘ be-
‘§f;,;, worden afgelost, niet speciaal de schulden van vóór Slgot, ju Ovgylgg met dgn gghgg]_Em‘S1;af, dat,
n . v . , ,,
,,,2, Ocfobler, doehl allen. Mam tLege1 houdt wel cons meer als fhojjpj Wgrdcn bgêgnggbracht, de gahêêja f
een Bag om en mm` som van pl.n1f10,000 zou worden afgeschre-
nl ^·._'.,
;i?«€’]` ven, hetgeen ook gedaan werd.
T ill 2
_ _ _ ,_ /j‘i__f;”L«"$`·­ê*lï;A';£.'ïIf»_ 2 ,
{ _,,g . “ _,_ , ·. w -.·« ·.«.·1«»;:.·r<v,a<··,·,··,··m«,m«~«­­~«·«­¤ ï ' · ` ‘ ' ·` ··’-····`­¥’ "