HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.80 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

‘.·· ·‘·-‘ ‘‘ . ‘‘ < ¥ i
t i iii
/_- & _ Zw Biz- 48 van Cm »»P"°l”·*t·ii hebben reeds op Blz. 20 aangetoond, · gi
jpg dat de korpsen niet, zooals de heer Le Clercq ' ¥
beweert, f2269,32 meer voor huren hebben
aa,. bijeengebracht, dan hiervoor uitgegeven werd,
Ido maar slechts f344,79, welke som meer dan
wd- verslonden werd door de noodzakelijke uitgaven 4
,1). _ verband 1net het Eigendoms­Departement. ` ,' igyi
361- ' Zijn verder argument, waarmede hü tracht te 4;
, bewijzen, dat de korpsen zijn ,,uitgezogen" om ` gif
um ­ Engeland te ,,verrijken", is even ongerijmd als fig; ”,»j .
j · dat op de vorige bladzijde, waar hij dit van .-
ml . het saldo van 1891 tracht te bewijzen. (Zie
ng bladz. van ons Antwoord.) jt`.
· Hoe de heer Le Clercq tot de bewering komt, . jv?
de v dat het saldo van f 564,915 ’t vorige jaar
lril A van het Dakloozen­fonds was ingeslikt door
ng T 't Hoofdkwartier, en van het saldo van de
ai; lloofdkwartier-balans van ’92 teruggegeven _,,_
werd, begrijpen wij niet. I ‘
En Deze som van {564,915 komt voor als een j
lak post op de Balans van het Hoofdkwartier,
als 30 April ’91 omdat op dien datum de rekening . f
ik, van het Maatschappelijk Werlï niet belangrijk j
genoeg was, om er eene afzonderlijke Balans •
im - van op te nemen in het Jaarverslag. Evenwel
ml _ werd deze rekening geheel afzonderlijk gehou­ ·
ijn i den in onze boeken. ­
uk Zooals blijkt uit het Jaarverslag van 1892
M _ _ (Feiten en Cijfers?) werd dit saldo van f 564,915
op de gewone wijze overgebracht op de Rekening "
cr van het Maatschappelijk Werk voor dat `
en v
je
ha
=r) "
lt` Noot op lïloatc. 48. 5 H A I h . j ··
ig Hllïioljäjllïrogfïls, Ycjiglpaätoplrêgnfcjgjljtïcêgglgprzïmàgcïgg Wij zijn niet onfeilbaar. 111 dit geval echter f
m viim capilaire kracht otgeapilair vermogen, zün er ook nog Staan Dgbgt en Crgdlá In (mm Balans Op { ·
cijfers, die aantoonen, dat de boekhouders van ’t Leger de juiste Zij(lB­ '
` hun examen in het vak nog wel eens dunnetjes mochten rï
u_ · over doen.i Y
Hoe andere te verklaren, dat de Balans credit staat voor `
_ bezittingen en debet voor schulden? r
, · ,.;,;;?ïi¥~Lrag,;,. .á_ , `ï _ __,· , ,,,. ,, pp,p,,_“,) A,