HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 10.80 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

` =»» -» .;; ‘‘‘‘‘ e
1 ‘A ‘`‘ r ·'‘J ‘l* "‘l’‘1
4 · _ F O '°` ll
, ` · Geen dezer ï*¤ï<«>¤ï¤s¤¤¤ Wmlëll e¤<>v¤¤«l met em- wie Nederland bijeeugebraehte bedrag in de Z.v.­ .
l 1 saldo. De saldo’s worden overgobraelit op de Balanson. _
j · De Ho0l`dkwarl.ier­Balans van ’{)1 toont aan ’n saldo Wcëk vtm lelctvber löllll Slgchtä f24O<i.O2
I . _ van /1143.895 in Bank, en van /'1Sl.94 in kassa, te ZRIIICII bedfoggx
J /1325.835. En de Handels­Balans toont aan ’n saldo _
· van 16.51 in Bank, en van f4SCl.93 in kassa, to zamen wal verw dus van ons ball!] saldo naar
· ‘ . g ·· ,. ·. ­ · ‘· .. . .
j y. ? . f500.l4. lirinoet dus `afgelost zgn, .n wel [ l9bl en ot Engeland tg zonde", hadden wu dit bang Saldo
aan schuld 1n lLIlg`Bl8.ll(l,01`11{tllL9g'6l’g'8l)0llW6l10l1llllltC|`ltl1ll _ I
in Nederland. Hall 88llG glll Valt l1Bl Internationaal Hoofd-
1 l(Wä:lI‘1IBI‘l6dallk6I.1Zieonslaarverslagvan1891). _ _
_ Dit batlg saldo van [2998.73 werd gedeel-
_ 1 telgk gêlllfllllili tot al betalmg van eigendommen
·-F ' _·‘_ · . . ' '
en materiaal in Nederland.
_ Hoe het staat niet het batxg saldo van
Q zë lë t ~ ­ , , ,. .
Io29.1b5, waarmede de ltrgendonis-l{,el<enmg
f. sluit, is reods aangetoond op blz. 14 en 15.
l E Het batig saldo van /5l>~l.9l¤, waarmede de
rekening van het Dakloozen·‘[`onds op 30 April j
F;] ,°9l sluit werd ovewebraolit naar de rekenin Q
.,g 3« . l D g j
,`.. t. l voor het Maatsch. Work van ’t vol onde `aar
: ll · gl nl •
‘ (Zie ,,Foiten en Cijt`ers.")
Mkt{t1' {lf ,,/ttiïn is 0111 l10l« (l001‘ V0l'l101|gU1‘llU 611 gc- zijn dus gaonszins de door dg
· brok lüdêhüzi ofäoirwen bloedig opgebraehteliuur- en ander _
_ geld en door het publiek uitsympathiegegeven dubbeltjos opggbrachm Huw", nach dB dm"` hal P¤bl•¤l<
voor Dakloozen, te gebruiken, voor aflossing van schuld gggsvgn dubbgltjas voor do Dakluuzgrh zooals
aan het rijke Eugelsoho Hoofdkwartier, of voor aankoop _
van Legorgebouwcn in Nederland,dieN.B.wederroehtolük de haar LB Clercq hm mwmtr dta gobrulkt
` als eigendom geboekt zün, die vraag laat ik aan een werden om L0g6|•_Eig8"d0mmgn to bgtajon, on
`· ieder reehtschapeno ter beantwoording over. _ _ _ H _
het is zeker met ,,fa1r van dien heer, om door
Kitts _ V
eene dergelijke msmuatue het te doen voorkomen,
alsof het Internationaal Hoofdkwartier zich rijk
' maakte met het bloed en zweet van arme
· · Officneren en Soldaten. _
T In de eerste plaats, behoeft geen VeId·0ltioier
ooit gebrek te lijden, als hg zijne behoeften
.. .
sleohts bekend maakt aan zijn D. O.; en 1n de
tweede plaats is het onjuist om van het Engelsche
(Internationale bedoelt de heer La Cnnneo zeker)
WE l ..
Hoofdkwartier te spreken als rijk, daar de voort-
~ . . . .
ZA durende uitbreiding van het Werk over de 1
wereld maakt, dat zijn fondsen altijd op een J
laag standpunt bläven staan. ‘ 1
‘ beroemen er ons op, eene steeds aan- ’ ‘
‘, gr0e1ende orgamsatie te z1_]n. V 1
'‘­i .
«_.‘ ‘ .
iii ‘ u ­ . · ..1l
· _ 1 . , . _ , ­ .
` 1 · -·...,r....­.Z.f;;j'_¥_ <­L,,'Y.`. . _~-.. _ . ­ ­ gr-. r» ­»,.«1­ï,.i,.­‘.­­~ ' · · - · -­ 1