HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 10.78 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

` ?
l e ‘` ‘ i Fi
) l ln DEN HAM werden sedert 5 Septeinberz: A. I
. I I200 nachtverhlijven verstrekt, ii
C11'- . . . t", ;
3,,,,; I mem porties ontbijt ,, _ je
I 1 em ,, mtddageten ,, · _
PS@¤ i Idem ,, brood en koffie (om 5 uur)
·ofd- F . verstrekt, _ ee .‘lIï
1­O11_ 1 Idem ,, avondeten ,, ' .
j In liononnvnr werden sedert 1 Juli '92: j
·otd- _ I; _ I440 naohtverblijven verstrekt, 1
een V Idem porties ontbijt ,, _
mn- . Idem ,, middageten ,, A 'o»_
Srïèï -· - Idem ,, brood en koffie (om 5 uur)
tie , _ verstrekt, `
* Idem ,, avondeten ,, _`
ägen ; UTRECHT, van 10 Sept. tot 31 Oct.:
hJk` " I80 nachtverblijven, ‘
1 ,, porties ontbijt, `
3191* ' ,, ,, middageten
,, ,, brood en koffie (om 5 uur) ,
ts°" ’ ­ ,, ,, avondeten.
iend _ «
=Cl1iJ. ._
g'€I1: , Blade. 47, regel 4 van boom. (
mbt, A ,,Neen, 11een," riep de Kolonel, ,,niet om zielen maar I-[B1; jg 8811 a]gg111gg11 g1=,b1·111k in hgtg, Lgggy
°m g°ld!” _ des Heils over de geheele wereld, om een bid- "_;,_
stond te hebben om half één, waarin wü Gods
zegen vragen op ons werk en dat onzer mak- `
kers, en bovendien van alle bijzondere omstan­ j
uur) _ digheden en moeielükheden van ons werk eene
zaak `van gebed maken. Het was dus eene ·`,ï"?
. I zeer natuurlijke zaak, dat wü baden om Gods ‘
dg ` zegen op het welslagen dezer poging, (Nieuw-
jaars­Aanvrage) om de korpsen van hunne
`bg- schulden te onthelïen. Dat de Kolonel gezegd
l ` heeft: ,,bid om de f 6000" is waar, maar niet, Y;
,01,1, dat hg er bijgevoegd zou hebben: ,,niet om
zielen;" dit kunnen vele oiïlioieren, die er bij
tegenwoordig waren, getuigen. . in
Bladz. 47, in het midden.
Er moet veel meer dan f3600 naar Engeland zijn ge­ De heey LE QLERC11 gaat hier vgm ggh vgya
;;I;d°;‘ d A] H fu R k keerd beginpunt uit, en komt dus ook tot een ­
‘“ ‘‘‘‘ " §1ue°£Jt‘?X‘baïig` Säïelïïä rzoesrze Verlmde Conclusie- *,. il
. WANT ____ dg Eggcndoms R€k_ van 1891 Sluit Dat de Alg. Hoofdkw. Rek. van 1891 (het -
m°* ln betïg Saldo van » 829-185 loopende van 1 Mei ’90-30 April ’91) HQ
de WANT '''' de äïl£°€Z£"ä,fä1;Bs;ï€0’lgi; 561 916 sluit met een batig saldo van f 2998.73 heb- _
1 WANT ,,_, dg Rgk_ H,,md€jS-D€p1_ 1,,,,, lgggl ” ` ben wij te danken aan het Intern. Hoofdkw.,
ge- I 11 Shut met in babe Saldo Wm » 2395·09ä· dat ons uit het Zelfverl. fonds van 1899 eene
j ‘ Zuivere winst fezemzö giit eehonk van 13000.-, terwijl het in
V
“ 9 . _, ·___ _ __ ,_ _ · x [ , / ./ » N _,_ ;;9*.