HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 10.78 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

.:.. e _._,
`‘`` l ' ` I " `*‘ * i ` " '” " '’'- iï"”·.>¥‘-`£ . »_
i _ I `··* ~ ‘, nt
‘ ` °1 "" I
* {P Noot op Banda. 4e. ‘
E 1 I Ziehier ’n copie, van ’n advertentie in de Oorlogskrcet Uit deze advertentie, Zeewel als uit da eiI._ I
van 19 D°°°mb‘” 91 culaire, hierboven meegedeeld, blijkt duidelijk ·
jj , ` Dg gyggtg ]]jguyg[ja3y3­A3nYyag5 dat de f 6000 zouden dienen, om de korpsen
· te bevrüdcn van hunne schulden aan het Hoofd- F
_, voor f 6000 k . . . . ,
die ten doel heeft alle kor sen in het land te bcvri`den warm"`, Hlgá van Schulden aan Partlcullgrom i
te j,;.· ` P J
van hunne schulden aan het Hoofdkwartier, zal plaats D _ .·
Fe e `. hebben wm at de afbetaling dezer schulden het Hoofd- _ I _
· Vrijdag `25 December tot Vrijdag Ilanuari. kW‘“`üGI` Z°°W°l als de K°l`PS‘m van een p
zvvaren last zou ontheffen, en hun dus de han­
Redenen Weerem ge b€h0O1»•á te helpee. den maken, om voort te gaan met allerlei .· .
leii j`, · 1. Omdat gü zoodoende de verschillende Staf- en Veld- rgddmgswcrkr als genoemd In de advcrtanüev _ _
I. _ Officieren in ons land van een zweren last zult onrheffen, kälïl ieder gêlllälïlïêlljlï bègïüpêll. I
‘ 2, Omdat gg ons daardeor zult in staat stellen voort- Het is duidelijk, dat het H0Oiidl<WaI‘tier geen j
ei gang te makenimet allerlei Reddmgswerk dezen winter, nl. eyeeüge jjeamieele ef andere VeI.e,DtWeerdeHjk_
; e Het verschuilen van Huisviestmg aan Dakloozon. heid Op zich kon nemen voor het MïaatsCh•
Het verschaffen van Werk aan Werkeleozen. H Veerle tcrwïl X f d 1 h t G lt luk ,
gee A · Het verschaffen van Voedsel aan hen die gebrcklgden. ‘l J ( G OH San vom 6 ges B tl
_,·‘_ j Het redden van Gevallen lI’r0u10en en terzelfder tijd WOTIC DOS ZOO ZOO? l?€D äCl1i·€Y WäI'€T1· Q
het verkondigen van het Evangelie aan allen. Sedert 1 Jan. ’¥l2 zijn meer werkplaatsen t
‘­_l_" gehuurd in Amsterdam, en Toevluchten geopend I
uäül ï dm en met dat iets Zün in li·OtlJ61`d€tlll,DOI‘(lIBCl1lJ,ll?€1l Haag en Utrecht.
` ° Sedert zgn de volgende uitkomsten verkregen: ,
,j`_,·_ li In AMs·rmnnAn word en in de Toevluoht,
Qliaarl. Houttuinenl
2493I nachtverblijven verstrekt,
'. 24079 porties ontbijt verstrekt,
S Idem ,, middagelen ,,
Idem ,, brood met koffie (om 5 uur)
,` verstrekt,
Idem ,, avondeten ,, _‘e,._
lï · 43 personen aan werk geholpen buiten de `
tr. ·;·
§§ï­;QT ` ‘ Toevlucht,
, 26 gevallen of daklooze vrouwen aan Ice- _ _
trekkingen geholpen.
In de Tijdelijke Toevlucht op de Baangracht
werden verstrekt: ·‘
I789 nachtverblijven aan mannen,
I, 688 ,, ,, vrouwen, j
I 072 ,, ,, kinderen.
In .li0'l‘TEl<l)AM worden sedert April:
Ii-ça I 5 I75 nachtverblijven verstrekt,
‘ 5 I54 porties ontbijt verstrekt,
Q, ‘a ­'t` l Idem ,, middagelen ,, .
Idem ,, avondeten ,,
I2 personen aan werk geholpen buiten de
Toevluchl, .
4 vrouwen werden aan betrekkingen go- I
helpen. '
s · .1 I I I . n
aejr_4,.,_ , T. ;Tx,=:E,.1~«r<r *~»».I­-: a