HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 10.80 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

"’”i"-"" ‘/‘· ` `‘`% ï=*"YFI"ï‘°"""` `·­.` ¥‘ï€'?°;ïi Q`{Z??¤ïï‘­"lf’.<` j`"f ''`>‘' " V``Y«‘ r “ `'`» `F Y I E K·`’V · i ’`’.
. n e So M 5
Het is in het verleden meermalen vO0rg‘e=~ i
E ' komen dat, daar het Internationaal Hoofd- ' I
I kwartier te London onze meest inschikkelüke 0
j schuldeischer is, wij genoodzaakt geweest zijn,
het te laten wachten op de betalingen, waarop _
I het aanspraak had, ten gevolge van den _‘
_ slechten stand onzer geldmiddelen,veroorzaakt A
door de groote sommen, die wij aan de ver- I ··
schillende korpsen voor te schieten hadden, `
` totdat wü door de een of andere bijzondere
Aanvrage het geld in handen hadden, dat ons
in staat stelde onze achterstallige betalingen I
te doen. '
De korpsen brachten voor de Nieuw_jaars~
Aanvrage /'5öl0.fi8° bijeen. Daarvoor werden
· door l1et lioofdkwartier hunne schulden tot
‘ op l (let. ’!ll (huurschuld, handelschuld, enz.)
tot een gezamenlijk bedrag van f 10.000 afge- ,
schreven. v
De beide fondsen voor het geestelijk werk en «
handels­departement hadden door deze som van
f 58-l0.GH5 de handen ruim en konden nu zelf be ei
ginnen, hun schulden af te doen, onder ande- `
ren aan het Intern. Hoofdkwartier, dat reeds
p c zoo lang op betalingen van het Nederl. Hoofd- `
` lil! U kwartier had moeten wachten. `..';
Maar..,. f3600 van dit geld ging naar Engeland. DG Soml die naar EDgGla'Hd gezonden Werd-
i ` was f`2'7($0, nl. /‘ 060 tot betaling van interest Q
, en terugbetaling van leeningcn, opgenomen bij
het begin van het werk in Nederland, tot aan- E
koop van gebouwen; en fl‘%00 naar het Inter-
I1êLá1°0Hä,£ll Handels­Hoofdkwartier voor uniform K
en andere goederen, geleverd aan ons Handels-
Departement.
Nederland betaalt geen cent aan het
onderhoud van, noch schenkt giften aan {
het Internationaal H oofdk wartier in Enge- ·'
· land, voor welk doe] ook, Qhet Z.V.­fonds
il u uitgezonderd, gelijk hierboven (Bladz. 2eL en 25)
is uitgelegd. duf
A _ . ­' _ . A ,4 [ _ .«‘ , , .
ï-··à