HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 10.73 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

_
ï" ‘ `` I . ·· N k N ‘ t a N N A Y
* l - 25 -- t ’
` ' U Dlt van WIIB door (ll) V(¥I'B0l”I'lllBYIflB 00l‘p­ 0VG]•66]]k0mstig de
E , sen, heoven en behalve do door hen verschuldigde huur en niet voor Ngdmjaljd alleen maar ook voor
; , belasting etc. ele. opgebxnelit. De corpsen waren daardoor ,, ’ r E
· allen uitgemergeld. De vrienden hadden hun uiterslc best armêm 1a'ndCD' Waali blgft anders de "á€H]v€r_ .
‘,l` V j · gedaan. De beurzen waren leeg. De corpsen kregen nieuwe loochèningiw j
h aanmaningen om schulden te betalen, Het is Waal', dat het gGl16€l€ l)€d1‘3g‘ D3, 3lfi1`€k
der onkosten, nl. f420O naar Engeland werd
V ‘ gezonden, nl. naar het lnlern. Hoofdkwarlier, · ­Q
` waarheen alle landen der wereld hun geheele _ N
~ ZV. bijdrage zenden, die gestort worden in '
`~_' _ ` het Algemeen Z.V. fonds. Uit dit fonds wordt f
u dan uitgekeerd aan alle arme landen, die er
~eI behoefte aan hebben, in evenredigheid van hunne ­ Q
behoeften. Aan Nederland werd eene som van *
e_e J /' 2.778 toegekend; het Nederl. Hoofdkw. werd id
_.._ j g _ nl. voor deze som gecrediteerd voor zijne schuld j
aan het lntern. Hoofdkwartier.
ij Blarlz. 45, regel 5 van o»1r?m‘r=n.· ` i
De corps- en de divisiehoeken toonden een tekort van H£‘t geld Werd niet l)ij0CDg`8ll)l‘&Cl1l2 Om de E
+ /`G00O, de uitstaande schulden dor eorpaen aan pm·li­ gglmldgn van dg lçoypggm aan paptjgu|jg|·g" tg
eulieren: als schilders, timmerlicden, enz., niet mede go- bctallcn, maar Om de Schujdeu van dg korpsen _
{,,2 · rekend. Men had dus aan ‘t lloofdkwarher ’n schoone . ­ ·
_ galcgcuhêid om ,,1 nieuw kmgmd mm tc ,m,,.Gn_ aan het Hoofdkwarllcr te betalen. Z1e de c1rcu-
‘ laire voor de Nieuwjaars-aanvrage hieronder, ·
Zie in verband hiermede: Blad:. 47, w·geZ8 van bovera: W3,3.I‘lIl wü dB11 daarop betrekking l1Gbl)G1”1(lB11
De COPPSGII l.)l‘!lClllï0l’l V00l‘ (lG Nl6llW'iüüTSRüHVTüg0 Zin door gang accoladè hêbbgu aangeduid'
f5840,GS5 bycm Als er kapiteins waren, die aan de particuliere ­ '.
êkï, Dc °°"Ps‘°fF'°ï°"‘m OH de D OYS www v¤¤‘l¤¤¤;;‘<l! Ulm sehuldeischers verzekerden, dat zij van dit geld
ï"‘;f‘]d°';cl“°l‘àd?“ hth“"_S ‘;'°"‘]°" ‘;iïS"l;"°‘;°g· D° ï’“"üï betaald zouden worden, dan hadden die kapi- ‘
‘ ‘ll I l` l Cl ‘ I . . . .
l...,ï.° De `ï..pïï§l..‘l’ï.;1ä.lLZX.ïïïï.ll.§EI.Zf.ï.E’Z.`ï.?I{ïäï·§ï. de Verkeerd b@gmr=¤·
betaald zouden worden. lllnnr .... [Elliot! von dit geld Dit IS de Schuld nmt van het Hoofdkwartwn
ging mm)- Eng·(3];1,nd_ Zoowel llllï de VG]`I1’1Gl.dlDg` l.I1 (IG O01‘10gS· _ ‘"
kreet als uit de circulaire, die rondgezonden
_ werd, blijkt duidelijk, dat dit geld Zllll (ll8|lB|l
,3,:] ' om de schulden van de korpsen aan het Hoofd- « . u ‘
kwartier gemaakt tot I October I89I,te betalen.
N N llier volgt een afdruk van de__oorspronke­ . j
lijke platen, waarvan de bedoelde circulaire ,
voor de Nienw_jaars>Aanvrage werd gedrukt:
[ _ ‘ i
SQ J {
` e e ll
iïl _ j ­
iè" A N ·i' "'j jlvt-’:`*‘;'V Y - 1 ii 27 ‘/ d d ‘ T 4 A"“""{' `°" "` 'Y "r‘ '“"""f’i“"^""'*"'Y‘;""便“l’*f¤""i¤"•­¤·'-=#••­­-e­~;·¢_, _ __· ‘· ` T" NIS? 'V; " J ’ `V .‘ " li ·^"v';;;^jv·:7‘;§§§;I;< lxlflffj I
»if$­*·--y;­-·v·"­ ·" ‘ïlL.T7"` ~­­····" - Y ` ‘ ‘ '