HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 10.69 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

W 24 M » ”
r ï· ` ' ?ï.°
Hieruit blijkt voldoende, dat de f 18.000 U [
'êï J waarvan melding gemaakt Wordt, de l)|‘l|l0 Wl|I$t
is, waarvan afgetrokken moet worden: , i' je `’·_
img · Salarissen voor oüicieren van het Handels- . j jj.,
'ên Departement, huur, vuur en licht, enz. enz. e
De bruto winst op de Oorlogskreet bedraagt: · " «
. f 17,84593** A »
Q Idem op Boeken & Tractaten ,, 3,295.59 " j
,, ,, Uniform ,, 278.93 .ï.ïj§
L ,, ,, Kalender ,, 398.32_
‘ ?`· Te zamen f 21,818,775 ­ .
l Verminderd met salarissen, ,
huur, vuur en licht, onkosten
’_ i aan machinerieën, interest, { 3,02529 A n
verbouwing, frankeerkosten,
I telegrammen enz. , p
§ Blüft netto winst f 13,79248** E
Dit saldo werd aldus gebruikt: ,..,
’ p f 7()7,5_1_7 als gift aan het Hoofdkwartier voor
het geestelijk werk. i
(l, ,, 2907.965 geschonken aan korpsen als kwijt-- · ,·
l ‘ schelding van handelssehuld, (bij _
t, gelegenheid der Nieuwjaars~Aan­ ._
,5 ·§ vrage.) e
. ,, 3809.35 voor aankoop van machinerieën,
l boeken, enz. ‘
» · .~·v 2
ä {_ _ _, Bludz. -45, regel 4 van boren. _ _
; l I wl ,,Adjudmlt. . . Wil s. v. p. Kapt. P. . .de DU|MSCIIR,()E­ De brief, Waaruit deze aanhalmg gedaan 181
ll ` VEIY AANZETTEN. was in het Engelsch geschreven. Het WO01‘d
i duimsehroeven werd niet gebruikt. Er stond:
i ` ,,You will kindly put the screw on Capt. P."
A Serew is niet hetzelfde als tluzmb-screw Q;
j (duimschroef.) W ·,r,
‘ De vertaling van den bedoelden zin is een-
j voudig : _
1 ,,Wees zoo goed Kapt. P. aan te sporen, enz."
Kapt. P. die Engelsch kent, vindt de ver-
taling van ,,duimschroeven" heel belachelijk. _ ,.‘_
j Blade. 45, regel 11 van boven.
J Aan het einde van September ’91 had de gewone jaar- Dit is weder eene opzettelijke verdraaiïng.
lügjëgêFelfv@;1¤¤<ä<=¤ï¤gS~¤¤1l@¤#?ï1=«=~ïSdg«>h;d­ Zü had De raam, mais vervat in de Jmigmhe
Q ' 9 P . •• .. wil
is il,. a;.ï§;ä '.‘ïï...; $$1222. ïäê £.ïl’§ï..."ï.....“'.ä..§.ï:.ï.‘l.‘f Bam <F@m=¤ je Cum Zr als veler ·
g enz. van de bedelbrieven bedroegen f9/49,46. Het Leger f 522 165 Ward bldêengèbrachh Overeenkomstig
=; s ·" in Nederland kreeg dus slechts ’n gering aandeel(f78,19)_ het beginsel der ZelfverloocheningsPoging, BH
Fi · , » ·
· kei
.' , r , ., , __ ..,, ,.i. ,___,., ;,