HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.40 MB

TIFF (Deze pagina), 10.72 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

­ ­·­« . «>». : # e.».a ‘· · ‘; _ .
JV‘·"t»‘.ë€;E‘~t;`·$l`;ê )‘·:" tl ­" poe, A ­ fl ~, .,, ·v · _ _j· trg _· re.
‘ ° i ‘ Z · · . V ïë
‘~ · ` 3 J ,'· ia
‘ *,=ä;3ä$é¥>>: . a
______ F_____ _ , . Zw'
` ‘ ‘ .. ‘"e3r·ä·e -2 ··¢
· ‘ ttïi ä
is J Blade. 42, regel 2 wm mzrlrzren. _
­ · . . - . ­ ree;.
Den 5den October ’f)l uitte het Hoolïlkivartiei den Wat geschreven Cu vougdlg Vêrklaard Ward
tt wenseh, ,,dat alle otlicieren van de Amsterdam-Divisie, aan den toênmahgên D- O., was dat al die _
rr y die hun reisgeld uit eigen zak konden betalen, bij het ICH , d k , k f d ,
" it vaarwellen van Majoor French tegenwoordig zouden zijn." O Cwwn Zou BH Omem wml Orps On SGH _1H
3­ t voldoenden toestand waren, om hunne re1s­ ‘ ·.­‘
lt . Blade. 43 in het midden. kosten te betalen. Nooit wordt van Veld-OfH­
g' 1 ,,l)e Oorlogskreet zal een aankondiging bevatten, maar mcrên gevergd; dat Z1.] hunne reiskosten tot het 4 t
~ê indien o·i' zoo vriendeli'l< wilt zi'n Olll al uw ollieieren bi·W0n@I1 Válll l)i•GBhl{OmStGH uit Gi GH Zfllïn
, . ve md J .l tl D L ­ . tf,
Lo ,,van ’t bovenstaande in kennis te stellen, «/nn raf hmz Zouden bütalêm DCZO uitdrukking Stom] ook
[_ ‘ ,,«?4«/ wvzllielrt lzrlprn om en-/r voor ie/»m·m`«7e»1opr/«·:n·m‘r niet in dan bpm?
7 { ,,r«·is/raw/rn, wellce nn0«l:nlr«·lüZ·errryee 7n·/aald mor/en ,1 1 t H fd] t , 1 · · f,;f;<j$ïgä;
. ` r .. . . O' ’ ° e ’ ’ '”f¢?
’ ,,vz>m·«Zen «/oor de «»//««·ie»·en ze/ven, dee voor ’t vm«u·u·«·Z et _W1 Z€g¤(ïn> IB 00 J/[fa'] lm tan
E ,,rz=«m Majoor 1#'rem·h, en voor ’t w«·lA·0m wen I(oZ0nel deze Yêïëikosten nml? betalen; mam` Ieder O`mCI€1` `
l· ,,()liph<m;ove1·k0men." moet t1°êLGl1i;GU, züne 1‘€lSlïOSiJ6h uit Züll Glgêll ill

G + (gd.) W. llfl. POWELL, (Y/Lr’/'­Sl¥(¢. korps büggn tg bI•gDggn_ ·
S Blmlz. 43 in de noot: D
5 T Ziet ge, lezer! de propaganda kost niets! De leger- Bü büzondero gelegenheden als b0ve11ge­
S ;ll'lBl‘ zegt duidelgk, dat de otllexeren maar moeten zien, noemde, Wmwbij mm groot aantal VGld_0{‘üCi€l­€n ­
t 4 ' A .t ·l. l . H'.· k . l ·.l ' .
t nme ye in _ me euaml romen tell 1Ylll(‘Y`l Y!) Um W" nam. fmStCT.dam komt, bgtaalf; hot Hoofd- _ _­
g in de llaarlennner llonttnmen, ln; do dakloozen, soep _ 1 d 1 H ,dd 1 ­
,. krügen. Dat is ook niet duur, want dat betaalt het kwal UCI. V001 luu VOB SC" Ot ml agwaa _,-rit?
e D;r|<|ooZen-r«,m1g, wordt meestal gebruikt 1n een der ,,kosthu1zen ‘‘,,
lt voor den werkenden stand" meestal dat op
- t Rapenburg, tegenover ,,de Vrede".
l; Het is éénmaal gebeurd, dat men in genoemd « Z
y ° A kosthuis geen gelegenheid voor niiddageten had
­ S voor zulk een groot getal officieren als dien
= g dag aanwezig waren. Een deel der officieren
> heeft toen het middagmaal in de eetzaal van den
. • Q_;_~·.gs.«
. I Shelter (Haarl.Houttu1nen) gebruikt. Daarvoor gggktg
. /{ ‘ betaalde het Hoofdkwartier aan het fonds voor
t <‘» A het Maatsehappelük `Werk.
I Blad:. 44, regrl 5 van boven .· «
. . .. · `=.
t Den 3<l¤" December '91 schreef het lïoofdkwartior: Als de heer LG Ol(­31‘GF] JBZGI1 bïlêil 111 ZUU
. ! ,,De Kolonel heeft geregeld dat v. Z. veertien dagen gchggl gn in hot; Eugglgçgh had medegedeeld,
t ,,zal. rnsten en daarna Hoorn zal heropenen, Deze Zou iêdm, in Staat gewppst Zijn, te Zion, wat
”S(§llIl{l(1Ilg`, zegt de Kolonel, moet ten uitvoer gebracht k 1,.] 1 P 1 ‘ wääjê,
= · _ 0• , , , .‘ , jg?
,,w0rden, G1 Wêl E‘ tl ( h(‘7f‘g`( W 1( · ­
r · i `)‘_».«ej’t
,,De B. moet naar Tholen; zendt hem met naar ons. ·

g ,,Laat hem zijn reiskosten zelf zien te k¢·§gen." . r
J »:C*§M
(get.) W. M. l.’owmL1., Che/Secr, " Tfïr
Blrulz. 44 ondemrroz.
E _ Geen korps mag züne orders voor Oorlogekreten ver- _ , ` ., ‘
, minderen, zonder eonsent van den Kolom3l_ 5) Iêdêï, dlê Gfëmgê l€11l1lS van de lll(’5llSCl1€l·t]b·€¥
t 5) De ollïeieren moeten dikwijls 7 a 8 uren in don natnnr heeft, en de waarde begrgpt van d1se1­
omtrek der stad met de eouranten rondventcn om ze kwijt Plimgga zal jnziçm dat dit ygglgmçmi; volkomen
l te raken, Ze komen dan doorgaans doodelük vermoeid billijk is Bovênditm is het Consgnt Om hot;
. ' . ­ ' ` “ 1 ' . , ­ · -=?f:ë=ï’ï?
thuis, zonder dat hun pak 1Il·g€WlCl1u ­vee is afgenomen aantal Oorlogskrêtgü te Vêrmlndërên nomt
Maar het menwg reglement is eene uitstekende methode . _ d ` H, , 11, 1 reg
. . . 1 · ,3* 1 ,·,_, o-qgïa
« mn den verkoop van de Oorlogskreet m do gm¢,,ghg(,],B g€W<¥l_€§‘CI‘ , VfHm<·@1 GGD 0 lC‘l(l Cell ge <. lg(‘lE‘( en
registers hoog opgeneliroeül, en rlo‘eorpso'Hïeie1·en diep in lïon Opgeven, zooals lJ.V. g€Z0l1dhe1ds­1‘ede11e11.

ra?
l
‘r I t ` . 4 · 4, A Y ( {,•·§l>l·- r
«_.,_ , ,r·. ‘ ,¥,ï.»'i ig , . . ’ r - ·