HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.52 MB

TIFF (Deze pagina), 10.72 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

., .
_ ‘,f.‘ ` • iw . _ K `. ' ^ . J, . « l' ` r ’ ·' ·_ ' `· ' :2 v lj" V f' ." J ‘ `,
nl A V _. · _ l nl l A i Mol V
i `”
lf * 21 we . _
A=' .. ·‘ · 4 . L · · . r · .. .
` ‘ àmot f 13;* Emil bcälhïg ‘;“"=‘5”°l’°‘l°" im dm"` het COFPB W&IlH€€1‘ het lI0l'pS Hoorn met br] machte was i
« ‘ OBD ' ’ U ij l .0* <r ( ¤ • l
;i..__­;‘ ‘ ä ,_ can Mm um G li] jG’ mi_m°Gn mh °Cn00md dat iïê doen, MB! IIB! H00fdl(Wa|‘l|c|‘,
, h maag en betaalde de rekening. Hy had reeds een paar H d D. . . Om . _ . h 1
­ _ nml om dat geld bü zijn chef aangelçlopt, die eohler OG GZ9 _“’{S1"" Cm mb £”€”°OdZ¢m«=$ ,
·` niet anders kon doen, dan hem met leege handen Zagl dgn Kapltem te antwoordcnl ndätv daar il
lorugzenden. _ hy voor de rekening teH00r11 aansprake ë
j gjëf ,‘_A _ In het vlälwè Glvïpsd wml een nog nït äeïaaldcn [rik was geweest bj Hêlllillllfjlïk geen recht ,
maar op ge waeien en em enaar van e eenling, had Om dat veld á T . nu ‘ Q
die f 25.- hebben meent, __­’ __ _ tb 8 Hg te Vluggüi be {
,,Het is begr§pelijk," schrüft de ofiioier, ,,dat ik dat g1i]pGH__W1J mg ' _ _ . l .
mot voor mijn vgluutwoording, kan ncmcrhn III ].1JUI`€Cl1i]O i]GgGl'lSI)I`ä2lll{ lll€1‘mCd0 IS 0()l( de
De kapitein, die voor hem in Alkmaar had plaals bOWGI‘lUg‘, die G1` op volgt, dat .,,l16?$ Hooft]-
i_ p gemaakt, had eigenlijk die rekening betaald moeten hebben. kwggpgjgp vgyigygwggpdgjgk js Om Schujdgüy _ `
·;3_,_ De ollicler vroeg zün geleende f 10.- terug, maar zijn ZOW,/[S ,,,,,,,06,HdC Op ZH.], te 1,8,,2,8], vi ,
`,.` `f· ` chef was genoodzaakt hem te antwoorden, dat, daar hij D `ïl 1 .,3 .7 A 1. h 1, l
v n, voor de rekening te Hoorn aansprakelijk was geweest,hij us __ P {dpi Gul Wis vom ( 1 SC u ( dm
5 4*,-.,§, natuurlijk geen recht had, om dat geld terug te vragen. SPI`“kG1lJk GD had gclm rglihtl ZC terug til l l
gïk ,_,­ - Het Hoofdkwertier huurde de zaal en was dus volgens vragen, en het Hoofdkwartier was verant-
l'G(3ii5 GH VGI‘&IltWOOl'(l€lül{ 0111 Bcllllldüh, zooals vvoordglük dczg Sghuld Op Zich tc HCHIGXM volgens ,
·' _ Sönüömgfökollï ïülhhäcknemcll, coxgpsen waar de ollieioren dou hcw LE CLER(,Q• ’ p,
oumogelj e ge unnen geen rengen. . . . · j
DG il·!'U1C jongen Cigcn. Z[I.]{ - v()()[‘gQ§()h()t()]|’ _|
die hij wellicht van een arme moeder ontving voor aa"$ll"ak9lllk» maar h°t korps Hoor": ofmdmn dat i
V voedsel en was zijne duitcn kwijt. Hallelujalll Amonlll |li0t bl] m3CiIt0 NëlS, (lb AmStBFdam·DiViSl0. j,
., ro i
Bladz. 41, regel 7 van onderen. lj
Iïienzeliden dag schreef ook Stafkap1tc1n Poweäl dol- Het ls Gem vaste 1.%,61, dat de dI.,G,,,,,a,,d0_ ,
gelijke. aanmaniugen (n.l. aanmaningcn om het euag lükschc koucktc van icder korps naar hgt
de1· (ll'lGl1l|],8H(1Cll]l{SCll0 kollekte naar het Hooldkwartxer II fd, _ d d S
te zenden) betrefiende Leiden, Vianen en Zaandam; drie 00 {Wmtwl mooi; WOP en g_@M?n On? _ma'a'r _
ligt? doodarmo corpsen, waar de ollicieron gemiddeld /` 0,90 in d€Z9 Wordiï 00]% Waar dat noodig IS, Onmïddük l
?i» de week aan voedsel besteden. lijk i;01‘uggcZ0l1d(-m. Op dell Div.­OfT. rust de ,
verantwoordelijkheid, aan het Hoofdkw. op te ä
‘“.;l ` geven, voor welke korpsen hij dit noodig acht.
Het bedrag van drieniaandelijksehe kollekten ff"
dat aan arme korpsen wordt teruggezonden, <‘l A
` i.l·,g " bedraagt ieder kwartaal pl.m. I 100. J
lileezlz. «l1, rcycl 5 van emlvrm. E
J.? . . .. '
’ Apen 13eu Juli ’Ul werd door het HUUi`lllïVll|’i»IüI` 'll Hel, rs altrjd de regel geweest, dat de D.­U.'s l 7,
nääluxverorqler uitgevaardigd, aangaande reiskosten! vrïn ,,,,,,S,,,.,,kcj,,k W,,,.U,,7 dio ,.C,Hk0Sw,, uit jwlt i ZS,
@53 i °°rpS(l{h°‘°mn’ ,wadrd°°r ml il 8h."kB°hGH S"w°` (O ])iv.­fonds voor te schieten,1naa1·daa1‘men erzich ,,w
gg; geldelijke verplichtingen, aan die reiskosten verbonden, _ _ h d h d h t d ,4
fi. van het Hoofdkwartier op de ruggen der verschillende met ätukt aan gg Ou en al uwas C ITOO ' ,
D.­0.’¤ werden geschoven. zakelijk geworden, eene order uit te vaardigen, ll
om allen er aan te herinneren.
Blade. 42 bovenarm. ,
` l; Y _ l J
‘,§·°_ In het midden van verleden jaar zouden de Heer en A] dg Djvigje­()fHereren hadden z00wel geeste­ lj (
, ly p Mevrouw hOlipl;ant in àrun kwaälteiê van P,,rärïïndä mk, als ümmCiGG1VO0rd€ClgGha(1 bij hm, bazoêk ‘ .mh
.ï;»ï’ E“‘°l"’“° ° "‘” °g°‘“”°°’ 'g‘”‘“'“" "“ "“‘”””" ° "“ van rrejoor en Mevrouw Olïplnnt. Het was , 5
liii eens komen bezoeken, om, zooals op bladz. 36 vermeld _ _ __ lk __ d 1 r 1
staat, geld te maken. Hun reis naar Hollandkostte /60- daarom met meer dan blutlkv dat G ` zgn GB fm
* 2;, ._,= De D.­O.’s van Nederland kregen den 16en Juni ’9l een in de kosten Zou d1‘ag611. Ji E
mededeeling van het Hoofdkwartier, dat zg ieder /' 12.--- Dit geld Werd dug bgtgmld uit de extra.- Ju
moesten betalen. Natuurlijk moesten deze heeren het inkomsten gm moest niet NOP de kleintjes al
’iï‘ weder op de kleintjes verhalen. · _ ,, _ ' ' 0m_
verhaald worden. reg:
{Q n
:_ A 4n­V“Lr" ow" { l “Y M ` fv>_f~`~"r·`_;·~>v"­`·"M_·l_-*».~>¢­` ­H:·_T­u¤ ._á`<_~um­~F`Yv~ r. r·“,_~__ _` iv, rwuïe liTlM:-UV ' p ’ .,__>_ Y w·,‘,i‘_,*'i ,_
"~e_§i·Yä;aè.5­,èl·~"«~­ v :...:;;g:#“ `""" _ ' ’ ‘ ' "" ” _ ,_ _ _ l. ­;- «' ·f,""I.ï."'?lL