HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 10.73 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

,‘;,_':,`5Tg;,.;,§,;·,_ G · , -4,;,::, rfjgj, je Lp, _;,­S,_ ,. H; {wi ·' ,? ·'··., · ,; ,~,_'*g·~_·';A_.ï( '­; g .,~;J IL-; I, s fix" ·; ’ `_ ‘ ‘_ ex ' ­ "` ‘ , ` · Y · V · X ~ "' ’ · jl j*:QQ,¥`,i_.
; e ‘ · _ ‘ . · . _ · 1 5. ’‘“=­ ‘
.4 eo M z . ; ‘*
-
,, E I G E N D 0 M S - R E K E N I N G
,t OVER HET BOEKJAAR EINDIGEN DE 30 APRIL 1802. _
L1 .
·?< , . ‘ E
‘{ Urtgavcrh Inlzomsten. *
l j Huur en belasting van de Vrede f 3411,09 *) Huren van vergghjllgndg Km-,)- '
111 , Verbouwingen in de Vrede ,, 534-,96 SGH en Eigendommen /` 21210,415
it 1 Interest Leening en Hypotheek ,, 1-176,97 Saldo naar Balans f 598,63
j _ Korpshuren ' ,, 15530,065 ’_’__,_,,. ,*1;;
3, " U Uitgaven van E1gendoms­ ·
6 1, Departement ,, 1156,02 ‘
U f2210S»,045 f`22109,045 ;
'8 d j n { gr?
», ­ *) De bijzonderheden van dezen post zijn:
`·"Iv$§
,- , Huur van De Vrede 3762,25 5
D ‘,` { Huur van eigendommen f 1573,31 ‘
, Korpshuren f 15874,855 « _Qj.Q;Qj
- - .­ '.;,,,ï;l
r 1 .’” ?‘2‘°·‘“°
" Het bedrag, voor korpshuren dit jaar ont- Q en
I, _ vangen, was dus f 15,874.855 en het bedrag,
1,. aan de huisheeren betaald, bedroeg f 15,530.065
gj zoodat de korpsen f 344.79 meer betaalden
n ‘, dan de huur, aan de huisheeren verschuldigd.
u . Als de eenvoudigste weg, om de onkosten te ‘ `l>·_,_ï,
` dekken van het Eigendoms·departement, zooals
e lj kosten van huur­oontraoten, zegels, reparaties,
t 1* salarissen en reiskosten van officieren, belast met
s de administratie der B1 endommen en ehuurde :"’;
g S _ ,
· perceelen, welke natuurlijk uit het E1gendo1ns­
5 fonds moeten betaaldworden,had het Hoofdkw. de _ _d
1 ,, _ korpshuren met een gering bedrag (55/0) verhoogd, j
1 .l Als de korpsen hunne huren met deze bg-
­ V komende 55/0 in hun geheel hadden betaald,
: zou onze ontvan st geweest zi'n f16,306.565
g ¤ J F.,
1 _ { terwäl deze in werkelijkheid slechts f 15,874.855
z 1 bedroeg.
1 De Uitgaven van het Eigendo1ns­Departe­
ment {een post, welken de heer LE CLERCQ
verzwijgt) bedroegen f115G.02 gedurende dat
. · Gif;
g jaar. Er was dus, zooals de Balans aantoont,
. I een nadeelig saldo op de Eigendoms-rekening ra;
[ 1 . van 1"898,63; en indien de rijkere korpsen van 7
1 § Nov. ’91 af geen surplus betaald hadden, zou
V dit nadeelig saldo minstens 1500 bedragen
·`ï;t§
5 Bladz. 40, regel 5 van omleren. hebben'
, Heeft het hoofdkwartier ook nog andere middelen om De Chef, van wien hier gesproken Wordt, - l"
1 g°ld_"° slaan mt °°”P”°Hï°“"°“ ? was Adj. V. Divisie-Officier der Amsterdam
= Uit Hoorn, een van de zeer arme eorpsen, vertrok in D. isiê Hi. was d d. Ka t E A _..‘,
E het begin van thet vorige jaar kept. E. v. A. om zich lv _ ° _ J 6 Pêrsoom 16 P ' ` °
` naar een niet minder ellendig corps, Alkmaar, te begeven. de _u1t Glggn Zak voorgêschotên [19* mt dg
Kort voor zün vertrek was hem de belasti11gi·ekening, DlYISl9 l0|ltlS9!l llèttl lJöl1U01'€1l 1.BJ’Ug‘ 16 betalen,
1